Podmínky technické připravenosti pro instalaci strojů a zařízení

Obecná pravidla
Umístění stroje   Pro vyložení a umístění stroje s váhou vyšší než 25 kg, prosíme zajištěte servisnímu technikovi součinnost a pomoc při vyložení a dopravě stroje na místo určení.
Připravenost místa   Místo instalace mějte prosím předem připravené, včetně všech uvedených přípojných bodů. Šetříte tak čas svůj i servisních techniků. V případě, že nebude místo připraveno nebo dostatečná součinnost pro bezproblémouvou a kvalitní montáž, navrhneme Vám náhradní termín k jejímu provedení. Náklady s tímto spojené však budou plně k tíži objednatele.
Instalace stroje   Instalace stroje je odbornou prací, vyžadující plné soustředění servisního technika. Zajistěte prosím dostatečný prostor a klid pro jeho práci.
Obsluha stroje a zaškolení   Pro správnou a bezproblémovou práci a funkci stroje je zapotřebí správně proškolená obsluha. Po instalci stroje proběhne zaškolení práce se strojem. Na tento čas prosím zajištěne personál, který bude po celou dobu nerušeně věnovat pozornost tomuto zaškolení. Předcházíte tak do budoucna problémům a poškození.
Chlazení vodou   Stroje chlazené vodou mohou být umístěny i v provozovnách s vyšší teplotou. Nevyžadují kolem samotného stroje tolik volného prostoru. Postačí 15 cm kolem všech stran
Chlazení vzduchem   Stroje chlazené vzduchem jsou přímo závislé na teplotě okolního prostředí. Výrobce zaručuje dodržení chladicího výkonu pouze v případě běžné pokojové teploty 21 °C. V opačném případě se účinnost chlazení snižuje. V extrémních podmínkách může docházet až k přehřátí zařízení, následným poruchám či poškození zařízení. Stroje je třeba umístit tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání tepla a přívod čerstvého vzduchu. Kolem zařízení je třeba dodržet alespoň 15-20 cm a za kondenzátorem stroje alespoň 50 cm. Podle rozdílné konstrukce zařízení výrobce je třeba se důsledně seznámit s návodem a podmínkami provozu daného zařízení. Je nutné otvory pro vstup a výstup chladicího vzduchu, včetně chladicího kondenzátoru pravidelně čistit. Doporučujeme pravidelnou údržbu 1x měsíčně kartáčem a  stlačeným vzduchem.
Ostatní body   Vše uchovávejte v prostředí se stabilní teplotou na 4 °C.
Se spuštěným strojem nemanipulujte.
Při jakékoli manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické sítě a ostatních zdrojů.
Na přístroje nic nepokládejte.
Instalace a umístění stroje musí být na pevném, suchém a stabilním místě.
Technické požadavky
Elektrické požadavky
Typy elektrického připojení
230V   Standardní elektrické zásuvka.
3- žílový kabel (N, L, PE)
400V   Vedení 5-ti žílovým kabelem (N, 3xL, PE). Zástrčka 5 kolíků s dostatečným jištěním. Předem se však ujistěte, že tento okruh již nebude přetížený z odběru dalších spotřebičů.
Jištění spotřebiče
230V    Jištění běžným jističem. Předem se však ujistěte, že tento okruh již nebude přetížený z odběru dalších spotřebičů.
  16A Jistič 16A, jednofázový
  400V (380V)   Zástrčka 5 kolíků s dostatečným jištěním. Předem se však ujistěte, že tento okruh již nebude přetížený z odběru dalších spotřebičů.
  16A Jistič 16A, třífázový, motorový, typ C nebo D
  25A Jistič 25A, třífázový, motorový, typ C nebo D
  32A   Jistič 32A, třífázový, motorový, typ C nebo D
Podle příkonu
Do 5 kW   Jistič 16A
6-10 kW   Jistič 25A
10kW a více   Jistič 32A
Připojení na vodu
Zařízení spotřebovávající vodu pro svoji produkci, nebo chlazení, je třeba připojit na stabilní vodovodní řad. Minimální tlak v řádu je 3 bar.  
 Přípojky   Uzavíratelný přípojný bod kulovým ventilem, venkovní či vnitřní šroubení 3/4" nebo 1/2".
Připojení na odpad
Rozlišujeme dva typy odpadu. Spádový a tlakový.
Tlakový   Nemusí být ve spádu pro odtok. Nejčasteji se využívá pro chlazení strojů. Uzavíratelný přípojný bod kulovým ventilem, venkovní či vnitřní šroubení 3/4" nebo 1/2". Přivedený k místu umístění spotřebiče.
Spádový   Většinou se jedná o odpad ze strojů a zařízení. Musí být umístěný přímo u spotřebiče v místě tak, aby samovolně spádem odtékal. Připojení na šroubení.
Stroje pracující s CO2
Copyright CESK 2024  |  Mapa webu