Aktualita

Přijďte

Přijďte si prohlédnout novinky na zmrzlinovou sezónu 2024

Jako každý rok jsme si pro vás připravili několik prezentací novinek po ČR i SK.

Poučení o odstoupení od smlouvy pro spotřebitele dle nař. vl. č. 363/2013 Sb.

1. Právo odstoupit od smlouvy

 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

  • kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,
  • kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat CESK, s.r.o. se sídlem Příkop 836/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, tel. kontakt: +420 511 189 990, e-mail: info@cesk.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Na naší webové stránce https://www.cesk.cz/ můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese CESK, s.r.o. Jarní 1058/44i, 614 00 Brno – Maloměřice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 200,- Kč.
 • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Vyplňte níže uvedený formulář (určený pro zaslání prostřednictvím pošty) a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

4. Případně můžete využít formulář pro odstoupení prostřednictvím našich webových stránek zde

 

CESK, s.r.o.

Copyright CESK 2024  |  Mapa webu