Obchodní podmínky CESK, s.r.o. pro opravy a servis spotřebičů a zařízení

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné servisní podmínky platí od 22.3.2021 pro smlouvy o dílo uzavřené mezi společností CESK, s.r.o. jako zhotovitelem a třetími osobami (níže jako Objednatel/ Zákazník/Spotřebitel), jejímž předmětem je provedení oprav, záručních oprav a servisu spotřebičů a zařízení uvedených na webových stránkách www.cesk.cz v sekci servis.

Tyto všeobecné servisní podmínky upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. V případě, že je objednatelem spotřebitel, řídí se smluvní vztahy také zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Všeobecné servisní podmínky (dále jen VSP) jsou platné v aktuálním znění a jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele www.cesk.cz. Jako součást smlouvy o dílo platí VSP platné ke dni uzavření smlouvy o dílo. Dostane-li se některý článek VSP vlivem změn právní úpravy do dočasného rozporu s právním řádem České republiky, pak má přednost znění zákona před aktuálními VSP, ostatní ustanovení uzavřené smlouvy a VSP zůstávají v platnosti.

1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZHOTOVITELI:

CESK, s.r.o.
se sídlem Příkop 6, 604 15 Brno.
zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl "B" vl. č.: 3227.
IČ: 2556945
DIČ: CZ25569465

Provozovny:
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakt.

Kontakty: v sekci Servis jsou uvedeny veškeré telefonní kontakty na Servisní středisko, jednotlivé servisní techniky i mailový kontakt.

Rozsah poskytovaných služeb: v sekci Servis je uveden přehled všech spotřebičů, u nichž zhotovitel poskytuje opravy a servis – záruční servis poskytuje ke všem zařízením a spotřebičům, která byla objednatelem zakoupena od zhotovitele.  

2. Uzavření smlouvy o dílo

2.1. Smlouvu o dílo mohou strany uzavřít takto:

a)   osobně v provozovně zhotovitele -  vystavením a podpisem Přijímacího listu odpovědnou osobou zhotovitele a objednatele,

b)   prostřednictvím webových stránek – odesláním  on-line Objednávky servisních služeb zhotoviteli. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednateli prostřednictvím elektronické pošty doručena Akceptace objednávky ze strany zhotovitele,

On-line objednávka je zde.

c)   telefonicky – objednávku přijímá odpovědná osoba zhotovitele, která objednatele informuje o všech podstatných náležitostech smlouvy o dílo, smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy objednatel souhlasí s náležitostmi smlouvy o dílo (výše vstupní ceny odhadem, doprava, předpokládané lhůty pro provedení).

Upozornění

!! Zhotovitel nepřijímá telefonické objednávky pro svoz přepravní službou !!

Jestliže objednatel požaduje dopravu zařízení do sídla zhotovitele přímo od zhotovitele či prostřednictvím smluvního přepravce, je možno tuto službu objednat pouze prostřednictvím vyplnění on-line Objednávky servisních služeb obsahující volbu přepravy – viz čl. 4. Dopravné.

2.2. Smlouvy o dílo, uzavřené s jednotlivými zákazníky on-line, jsou u zhotovitele uloženy v elektronické podobě a jsou přístupné pouze zhotoviteli.

Smlouvu o dílo na webových stránkách zhotovitele lze uzavřít v jazyce českém.

Při uzavření smlouvy na webových stránkách zhotoviteli vznikají zákazníkům náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefonní poplatky, atd.), tyto nese zákazník na základě smluvních vztahů s jejich poskytovateli.

V případě, kdy zákazník zašle zařízení zhotoviteli bez předchozí objednávky jen s průvodním listem, zhotovitel nejprve zákazníka kontaktuje mailem či telefonicky a požádá jej o řádné vyplnění on-line Objednávky, smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy je objednateli doručena Akceptace objednávky.

Zhotovitel upozorňuje, že není povinen přijmout k servisnímu zásahu žádné zařízení s výjimkou takového, kdy jde o záruční opravu na zařízení, jehož byl prodávajícím a na něž vystavil záruku a tato záruka doposud trvá.

Zhotovitel nepřijímá k opravám zařízení, k jejichž servisu, údržbě či opravám nemá potřebná oprávnění, vyškolený personál či náhradní díly. Dále zhotovitel nepřijímá k opravám zařízení od zákazníků, kteří mu řádně neuhradili předchozí služby.

2.3. Právo spotřebitele na odstoupení

Objednatel, jenž je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, je oprávněn od smlouvy o dílo uzavřené prostřednictvím webových stránek zhotovitele odstoupit v zákonné lhůtě
14ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Zhotovitel proto v této lhůtě nezačne provádět požadované servisní úkony proto, aby mu nevznikaly neuhraditelné náklady.

Jestliže spotřebitel požaduje, aby zhotovitel započal s prováděním objednaných služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, je nezbytné, aby v on-line Objednávce zaškrtl, že výslovně žádá, aby zhotovitel začal s plnění smlouvy a poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení. Jestliže tak spotřebitel učiní, není již oprávněn od uzavřené smlouvy v této lhůtě odstoupit.

V případě, kdy spotřebitel již zařízení doručil do provozovny zhotovitele, zhotovitel nevrací spotřebiteli náklady spojené s doručením tohoto zařízení. Spotřebitel dále nese náklady spojené se zpětným odesláním objednateli – objednatel je povinen si zařízení vyzvednout do 10ti pracovních dnů ode dne odstoupení osobně či prostřednictvím přepravce. Zhotovitel není povinen zařízení zaslat zpět.

V případě prodlení s vyzvednutím zařízení je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat skladné ve výši 50,- Kč za každý den prodlení!

Formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo je k dispozici zde.

3. Cena díla

3.1. Cena díla v závislosti na typu poskytovaných služeb zahrnuje tyto základní položky: náklady na výměnu dílů, náklady na použitý spotřební materiál, náklady na práci servisního technika, náklady na likvidaci vyměněných dílů. V případě, že je dílo prováděno u objednatele, jsou součástí ceny díla také náklady na dopravu servisního technika do místa provedení díla z provozovny a zpět.

3.2. Objednatel je oprávněn  si zvolit způsob stanovení ceny díla takto:

a) zvolit stanovení ceny díla odhadem – servisní technik zhotovitele provede kvalifikovaný odhad ceny, který uvede do Potvrzení objednávky.

b) zvolit stanovení pevné ceny díla na základě provedení Diagnostiky zařízení, cena diagnostiky je v tomto případě vždy připočtena k pevné ceně díla.

Cena za diagnostiku zařízení je stanovena takto:

Diagnostika kávovarů, kuchyňských robotů  – 678,- Kč bez DPH

Diagnostika mále pákové kávovary, tyčové mixery, grily   –  446,- Kč bez DPH

Diagnostika výčepních strojů – 620,- Kč bez DPH

Diagnostika cukrářských strojů – 1.620,- Kč bez DPH

3.3. V případě, že objednatel nesouhlasí s výši ceny stanovené odhadem nebo pevnou cenu díla, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli sdělit a  zároveň má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od uzavřené smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za Diagnostiku zařízení uvedenou v odst. 3.2. pokud její provedení požadoval – to neplatí v případě, že se jedná o záruční opravu nebo záruční servis.

3.4. Jestliže zhotovitel zjistí po započetí provádění díla, že odhadní cenu bude třeba podstatně překročit, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli se stanovením nového odhadu ceny. Pokud objednatel s nově stanovenou výší ceny nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli oznámit a zároveň odstoupit od uzavřené smlouvy. Jestliže objednatel bez zbytečného odkladu neodstoupí, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Jestliže objednatel od smlouvy odstoupí, je povinen zhotoviteli zaplatit část dříve sjednané ceny odpovídající pracím a materiálům již na plnění smlouvy užitých či se souhlasem objednatele objednaných a dále náklady spojené s uvedením předmětu smlouvy do předchozího stavu, bude-li to proveditelné.

3.5. Cena za provedené dílo je objednatelem uhrazena na základě vystavené faktury, příjmového platebního dokladu či dobírkového přepravního dokladu, a to:

 • v hotovosti v sídle zhotovitele
 • v hotovosti platbou servisnímu technikovi
 • převodem na účet zhotovitele
 • platbou v hotovosti odevzdanou přepravci či odpovědné osobě zhotovitele

Volba způsobu úhrady za cenu díla náleží zhotoviteli a je stanovena na základě jeho obchodní strategie a vnitropodnikových předpisů.

3.6. Obvykle je objednatel povinen uhradit cenu díla pro jeho dokončení.

Zhotovitel je však oprávněn vyžadovat po objednateli zálohu na dílo, jestliže

 • na opravu je nezbytné použít náhradní díly, které musí zhotovitel objednat (záloha v ceně náhradních dílů)
 • na opravu je třeba použít náhradní díly, jejichž cena přesáhne částku 5.000,- Kč (záloha v ceně náhradních dílů)
 • objednatel je osobou, s níž má zhotovitel špatnou platební historii/nemá žádnou platební historii – záloha ve výši 50% vstupní odhadní ceny
 • objednatel doposud dluží zhotoviteli za jiné obchodní případy

Na úhradu zálohy vystaví zhotovitel vždy řádný daňový doklad. Do doby úhrady zálohy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Jestliže objednatel požadovanou zálohu neuhradí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo písemně odstoupit. Pro tento případ je objednatel povinen zhotoviteli uhradit částku připadající na Diagnostiku zařízení a dosud provedené práce a náklady na uvedení zařízení do původního stavu.

3.7. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, zhotovitel není povinen předmět díla objednateli vydat, uchová jej pro něj vhodným způsobem a za dobu uchování věci vyúčtuje objednateli skladné.

V případě prodlení s úhradou ceny díla náleží zhotovitel také úroky z prodlení v zákonné výši.

4. Dopravné a skladné, zabalení zařízení

4.1. Mimo výše uvedenou platbu za provedené dílo nese objednatel také náklady na dopravné, popř. i skladné.

4.2. Dopravným se rozumí náklady na doručení zařízení do provozovny zhotovitele a náklady na odeslaní zařízení zpět objednateli. Dopravným dále se rozumí náklady na cestu servisního vozidla a servisního technika k objednateli a zpět do provozovny zhotovitele v případě, že je dílo prováděno u objednatele. Dopravné není účtováno v případě, kdy si objednatel vyzvedne zařízení v provozovně zhotovitele.

4.3. Objednatel může zařízení do provozovny přepravit těmito způsoby:

 1. zařízení osobně doručit do provozovny zhotovitele,
 2. zařízení doručit prostřednictví přepravce, jehož přepravu samostatně objedná, náklady nese objednatel,
 3. zařízení doručit prostřednictvím smluvního přepravce zhotovitele, přepravu objednává zhotovitel, náklady na přepravu jsou vyúčtovány spolu s cenou díla
 4. zařízení si u objednatele vyzvedne přímo pověřená osoba zhotovitele

4.4. Upozornění!!

Věnujte pozornost zabalení zařízení pro přepravu  - zařízení musí být řádně zabaleno a řádně označeno!
Zhotovitel neodpovídá za stav, v jakém mu je zařízení doručeno!
Způsob zabalení stanoví podmínky přepravce!

Jestliže objednatel použije vlastního přepravce, doporučujeme prostudovat podmínky přepravy a zejména způsob zabalení.

Jestliže objednatel využije přepravní služby sjednané zhotovitelem, je povinen zboží zabalit. Způsob zabalení najdete zde.

Zhotovitel při převzetí zboží vizuálně kontroluje pouze vnější obal. Zařízení ponechává v původním obalu do doby, než započne s prováděním opravy. Některá poškození způsobená vadným zabalením či přepravou tedy zjistí až pří započetí s prováděním opravy.

4.5. V případě, že si objednatel sjedná doručení zařízení do provozovny zhotovitele, hradí přepravci náklady na toto doručení.

Zhotovitel nehradí jakékoliv náklady spojené s přepravou, jestliže po něm přepravce při převzetí zařízení bude požadovat jakékoliv finanční plnění, zásilku odmítne převzít!

Zhotovitel neodpovídá za stav, v jakém mu je zařízení doručeno! Jestliže shledá, že zařízení bylo přepravou poškozeno, informuje o této skutečnosti objednatele a vyčká jeho pokynů a nezapočne s prováděním díla.

4.6. Objednatel může k přepravě zařízení do provozovny zhotovitele použít smluvního přepravce zhotovitele a to výhradně prostřednictvím on-line Objednávky, kde v části přeprava zvolí „přeprava prostřednictví přepravce zhotovitele“.

Zhotovitel provede objednávku přepravy a její cena pak bude připočtena bez jakýchkoliv přirážek k ceně díla.

Zhotovitel garantuje, že cena za dopravu kávovaru do provozovny zhotovitele v rámci celé ČR činí 150,- Kč bez DPH.

Pro jiná zařízení či přepravu mimo ČR zhotovitel po přijetí objednávky kontaktuje telefonicky či mailem objednatele a sdělí mu výši ceny za dopravu. Objednatel je oprávněn se rozhodnout, zda tuto cenu akceptuje, či si zvolí jiný způsob přepravy. Poté bude zhotovitelem či přepravcem kontaktován a bude mu sdělen termín, kdy bude zařízení převzato k přepravě.

Jestliže zhotovitel při převzetí shledá, že zařízení bylo přepravou poškozeno, zásilku převezme, sepíše s přepravcem záznam o vzniku škodu, neprodleně informuje o této skutečnosti objednatele a vyčká jeho pokynů a nezapočne s prováděním díla.

! Zhotovitel při převzetí provádí pouze vizuální kontrolu obalu zařízení, věnujte pozornost zabalení zboží!

Zhotovitel pro vyřízení případných nároků na náhradu škody zplnomocní objednatele k jednání s přepravcem a k inkasu odškodnění.

4.7. Objednatel může dále pro doručení zařízení k opravě použít i svozové služby zhotovitele, kdy zařízení vyzvedne od objednatele pověřená osoba zhotovitele. Tento způsob přepravy je možno objednat výhradně prostřednictvím on-line Objednávky, kde v části přeprava zvolí „přeprava svozovou službou zhotovitele“.

Cena za přepravu bude v tomto případě vypočtena zhotovitelem a uvedena v Akceptaci objednávky. Jestliže objednavatel nebude s navrženou cenou souhlasit, může tuto skutečnost sdělit mailem zhotoviteli a zvolit jiný způsob přepravy.

Jestliže bude s cenou souhlasit, bude kontaktován odpovědnou osobou zhotovitele, která s ním sjedná čas, kdy bude zařízení u objednavatele vyzvednuto.

Objednavatel je povinen zařízení řádně zabalit tak, aby nemohlo být poškozeno přepravou! Jestliže nebude zařízení zabaleno, je zhotovitel oprávněn přepravu odmítnout!!

Objednatel je povinen zařízení doručit včetně všech odnímatelných součástí!!

4.8. Náklady na odeslání zařízení zpět objednateli po provedení díla nese objednatel a budou mu vždy přičteny k ceně za provedení díla jako položka dopravné, jestliže si objednatel nezvolí vlastního přepravce dle čl. 4.5. Způsob zpětného odeslání bude mezi stranami dohodnut po provedení díla.

4.9. Povinnost předat dílo objednateli je splněna předáním zařízení prvnímu přepravci. Zhotovitel neodpovídá za škody, které vzniknou na zařízení přepravou. Odpovídá pouze za škody, vzniklé vadným zabalením zařízení.

V případě, že je objednatel spotřebitelem a pro přepravu použije smluvního přepravce zhotovitele, je zařízení předáno až okamžikem, kdy si je objednatel převezme od přepravce. Pro tento případ je objednatel povinen zařízení okamžitě prohlédnout, při viditelných vadách balík od přepravce nepřebírat. Na vady vzniklé přepravou nebude brán zřetel, jestliže je objednatel neohlásí do 24 hodin od předání písemně zhotoviteli.

4.10. Pro případ, že objednatel hodná uplatnit vůči zhotoviteli nárok na náhradu škody vzniklé vadným balením či vadnou přepravou, za níž zhotovitel odpovídá dle čl. 4.9., je objednatel povinen informovat o tomto písemně do 24 hodin zhotovitele a sepsat s přepravcem o povaze škody a vadách zápis. Objednatel není oprávněn se zásilkou dále manipulovat, tuto rozbalit pokud nebyla rozbalena či zařízení používat, do doby než obdrží stanovisko zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje s přepravcem zahájit reklamační řízení a škodu vzniklou objednateli řádně uplatnit. Poté zplnomocní objednatele, aby jeho jménem a na svůj účet dále s přepravcem jednal, získané odškodnění bude uhrazeno přímo na účet objednatele.

4.11. Jestliže si objednatel provedené dílo nevyzvedne na provozovně zhotovitele, ačkoliv k tomu byl vyzván, je zhotovitel oprávněn účtovat mu náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále je zhotovitel oprávněn účtovat skladné v případě, kdy si objednatel nepřevzal zařízení od přepravce.

Skladné je účtováno ve výši 50,-  Kč/den, a to od 10. dne, kdy se objednatel ocitne v prodlení.

4.12. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla déle než 1 kalendářní měsíc, zhotovitel je oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat. Před prodejem zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci v délce
1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí náhradní lhůty je zhotovitel oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů.

4.13. Jestliže objednatel nepřevzal provedené dílo a jde o zařízení, jehož hodnota nedosahuje částky, kterou mu objednatel dluží (za cenu za dílo, skladné, balné, event. dopravné) či je neprodejné, je zhotovitel po předchozím upozornění objednatele a stanovení náhradní doby pro převzetí oprávněn zařízení ekologicky zlikvidovat.

5. Odpovědnost zhotovitele za vady

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že zařízení po provedení díla má vlastnosti obvyklé. Vlastnostmi obvyklými se rozumí takové, které mají obvykle zařízení daného druhu, účelu, stáří a opotřebení.

5.2. V případě, že dané zařízení svým stavem neodpovídá obvyklému opotřebení a jeví známky zanedbání údržby, nesprávného užívání či nadměrného užívání, má tato skutečnost přímý vliv na výslednou kvalitu provedeného díla. O této skutečnosti zhotovitel objednatele informuje po jejich zjištění. V tomto případě pak zhotovitel odpovídá za to, že zařízení bude mít vlastnosti odpovídající těm vlastnostem, které mají obvykle zařízení takto opotřebená, zanedbaná či nadměrně zatěžovaná.

5.3. V případě, že pro provedení díla budou použity náhradní díly, odpovídá zhotovitel jako kupující. Náhradními díly není drobný spotřební materiál používaný v jednotlivých zařízeních podléhající rychlému opotřebení (např. gumová a silikonová těsnění, kroužky, klínové řemeny, ventily, pracovní míchadla, stěrky válců, žárovky, pojistky, apod.)

5.4. Zhotovitel pro provedení díla používá zásadně náhradní díly nové, odpovídající danému typu zařízení a od příslušného výrobce. Pouze v případě, že náhradní díly již výrobce nevyrábí, nebo vzhledem k jejich ceně by byla výměna nerentabilní, zhotovitel užívá jiné vhodné náhradní díly nebo díly použité a jím opravené. Na tuto skutečnost a možnost použití jiných než originálních dílů či použití dílů repasovaných objednatele upozorní. Za vady nových dílů zhotovitel odpovídá po dobu 24 měsíců od převzetí díla, za díly použité zhotovitel odpovídá po dobu 12ti měsíců.

5.5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu dat uložených na datových médiích a zařízeních zhotovitele, při provedení díla je obnoveno základní tovární nastavení. Objednatel je povinen si vlastní uložená data před předáním zařízení zazálohovat. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu provozních kapalin a plnících materiálů, které zařízení obsahovalo.

5.6. Zhotovitel dílo provádí v rozsahu uvedeném v Objednávce objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že se objednatelem deklarovaná vada neprojevuje, zjistí vadu jinou či popis vady bude nejasný, zhotovitel provádění díla přeruší a vyčká dalších pokynů objednatele.

5.7. Jestliže zhotovitel zjistí, že objednatel do Objednávky uvedl informace, které jsou v rozporu se skutečností (typ výrobku, stáří, způsob určení, druh příslušenství), na tyto skutečnosti objednatele upozorní. Takové informace mohou vliv na změnu ceny díla a objednatel je oprávněn stanovit novou vstupní odhadní cenu.

5.8. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady zařízení, za závady vzniklé obvyklým opotřebením během provádění díla (např. spotřebovaný izolační materiál, těsnění apod.).

5.9. Objednatel je povinen zhotovitele před započetím provádění díla informovat o vadách, které zařízení má či o částech, které jsou nefunkční. Jestliže takové skutečnosti zhotovitel zjistí, uvede tyto skutečnosti do montážního listu. Takové informace mohou mít vliv na změnu ceny díla a objednatel je oprávněn stanovit novou vstupní odhadní cenu.

5.10. Jestliže dílo nebude provedeno pro odstoupení některé ze smluvních stran, zhotovitel uvede dílo do původního stavu, jestliže to bude technicky proveditelné. Zařízení předá objednateli po úhradě ceny připadající na dosud provedené práce.

5.11. Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel výslovně vrácení vadných dílů (v případě záručních oprav vyměněné vadné díly vždy zůstávají zhotoviteli).

6. Nároky objednatele z vadného plnění

6.1. V případě, že provedené dílo má vady, má objednatel nárok na:

 - bezplatnou výměnu vadného náhradního dílu,

 - bezplatnou opravu vady, jde-li o vadu odstranitelnou,

 - přiměřenou slevu z ceny díla, jde-li o vadu neodstranitelnou nebo pro vyskytnutí se většího množství vad.

6.2. Vzniklou vadu je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele písemně či prostřednictvím Reklamačního formuláře přístupného na stránkách zhotovitele www.cesk.cz. Zhotovitel přijetí reklamace potvrdí a vyzve objednatele k předání zařízení.

Vzhledem k nutnosti řádně identifikovat objednatele a předmět plnění pro objednatele zhotovitel nepřijímá telefonické reklamace!

Objednatel je povinen doručit reklamované zařízení do provozovny objednatele na své náklady, v případě nepřemístitelných zařízení bude na základě dohody stran proveden servisní zásah u objednatele. Objednatel je při zjištění vady povinen zařízení odstavit a dále jej nepoužívat.

6.3. Zhotovitel předá objednateli při převzetí reklamovaného zařízení potvrzení o přijetí reklamace provedeného díla, uvede popis vady, datum přijetí a požadavky objednatele. Jestliže je zhotovitel schopen okamžitě posoudit, zda jde o vadu a zda za ni odpovídá, uvede do reklamačního protokolu, zda reklamaci přijímá a způsob jejího odstranění. Jestliže nebude schopen reklamovanou vadu posoudit, sdělí své stanovisko objednateli nejpozději do 30ti  dnů od data podpisu reklamačního protokolu, že reklamaci nepřijímá nebo v této lhůtě vadu odstraní. V případě, že bude pro odstranění vady nezbytná výměna náhradních dílů, pak doba provedení opravy závisí na době, ve které výrobce dodá zhotoviteli příslušné díly!

6.4. Objednatel bere na vědomí, že přesnou příčinu závady na zařízení v některých případech určit nelze, že pro posouzení odpovědnosti je v tomto případě nezbytné provést některé diagnostické úkony, které mohou být objednateli účtovány v případě, kdy půjde o vadu, za kterou zhotovitel neodpovídá. Tyto skutečnosti uvede zhotovitel do Reklamačního protokolu.

6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady

a)   neprojeví-li se vada během diagnostiky a nebude-li ani objednatel schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat,

b)   jestliže je vada způsobena nedodržením pokynů v uživatelské příručce nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu,

c)   jestliže je vada způsobena úmyslným či nedbalostním jednáním třetí osoby či neodbornou obsluhou či manipulací nebo nadměrným zatížením,

d)   jestliže je vada způsobena znečištěním zařízení nebo zanedbáním jeho periodické údržby doporučené výrobcem,

e)   jestliže je vada způsobena vlivem vnějších podmínek (nadměrná vlhkost, prašnost, otřesy, vystavení větším teplotám, žíravinám, apod.),

f)    jestliže bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo instalováno takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce,

g)   jestliže byly na zařízení prováděny zjevné zásahy či opravy jinou osobou než zhotovitelem,

h)   jestliže bylo zařízení dále užíváno v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady,

i)    kdy příčina reklamované vady nevznikla či nesouvisí s dílem provedeným zhotovitelem – tedy s pracemi provedenými zhotovitelem či nebyla způsobena vadou náhradního dílu vyměněného zhotovitelem.

6.6. V případě, kdy zhotovitel zjistí, že jde o vadu, za níž neodpovídá, informuje o této skutečnosti objednatele. Jestliže si objednatel bude přát odstranění této vady, je povinen zhotoviteli uhradit cenu za dílo a další náklady uvedené v těchto VSP (čl. 3, 4). Obdobně bude zhotovitel postupovat i v případě, kdy tyto skutečnosti zjistí až v průběhu provádění odstranění vady, kterou přijal v rámci reklamace. Provádění prací přeruší a neprodleně objednatele informuje a vyčká jeho stanoviska.

7. Další práva spotřebitele, závěrečná ustanovení 

7.1. Stížnosti spotřebitele

V případě jakékoliv stížnosti se objednatel může obrátit na zhotovitele prostřednictvím jeho pevné telefonní linky či písemně zasláním listovní zásilky do sídla či provozovny zhotovitele i prostřednictvím elektronické pošty.

Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, dále na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Českou obchodní inspekci.

 7.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Spotřebitel je oprávněn v případě, že dojde mezi ním a zhotovitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který nebude mezi stranami vyřešen na základě dohody, podat návrh na mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu.

Subjektem oprávněným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je dle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporu či podání návrhu lze získat na adrese:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz (mailto: adr@coi.cz)
web:  adr.coi.cz  (http://adr.coi.cz/)

Dále může spotřebitel pro mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu s prodávajícím využít Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line. Tato Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla spuštěna k 15. 2. 2016 a spotřebitel k ní získá přístup na této adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/  (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

7.3. Práva duševního vlastnictví

Zhotovitel na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví při poskytování služeb ve svém internetovém obchodě používá předměty duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, autorská díla, průmyslové vzory, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tato práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tato práva třetích osob stejně jako práva zhotovitele k jeho duševnímu vlastnictví jsou objednatelé povinni respektovat způsobem stanoveným zákonem.

7.4. Platnost VSP

Tyto VSP si objednatel může archivovat pro svou potřebu, je možno je uchovat i v tištěné podobě. Při odesláním formuláře on-line Objednávka objednatel potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Tyto VSP jsou také v tištěné podobě umístěny v provozovně zhotovitele a objednatel je oprávněn se s nimi před podpisem Přijímacího listu seznámit.

Tyto Servisní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2022.

CESK, s.r.o.

Copyright CESK 2024  |  Mapa webu