Souhlas se zpracováním osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost CESK, a.s. se sídlem IBC Příkop 6, 604 15 Brno, IČO: 25569465 (dále jako „CESK“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

CESK bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e‐mail.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů

CESK bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb CESKu, ne však třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem personalizace nabídky výrobků a služeb.

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

Doba uložení Vašich osobních údajů

CESK bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas neodvoláte.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

K Vašim osobním údajům bude mít přístup CESK a jeho zpracovatelé, kterými jsou poskytovatelé IT služeb -  subjekt poskytující CESku správu e-mailových kampaní a subjekt poskytující řešení pro hromadné rozesílaní e-mailu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, právo požadovat opravu Vašich nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů. V případech vymezených GDPR máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů a požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů (právo být zapomenut).

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jestliže je CESK zpracovává pro účely přímého marketingu. V tomto případě je CESK povinen ukončit zpracování, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně CESKu nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami fyzické osoby.

Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany CESKu, nebo pokud se domníváte, že CESK neplní své povinnosti vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, bližší údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz

Souhlas je možné kdykoliv odvolat pomocí kliknutí na odkaz v každém Vám zaslaném obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které CESK zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Copyright CESK 2024  |  Mapa webu