Aktualita

POZVÁNKA

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ VELETRH SIGEP 2023

Přijďte nás navštívit do italského Rimini na mezinárodní veletrh Sigep. Máme pro vás volné vstupenky!

Obchodní podmínky společnosti CESK, s.r.o. pro nákup zboží v e-shopu

Tyto obchodní podmínky platí od 22.3.2021 pro nákup v internetovém obchodě společnosti CESK, s.r.o. (dále jako Prodávající).

Obchodní podmínky upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č.634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele práva a povinnosti prodávajícího a kupujících při prodeji a koupi zboží z tohoto internetového obchodu.

1. Základní údaje

1.1. ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM:

CESK, s.r.o.

se sídlem Příkop 6, 604 15 Brno.

zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl "B" vl. č.: 3227.
IČ: 25569465
DIČ: CZ25569465

Provozovny:
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakt.

Kontakty:
Tel : +420 511 189 990

Email: Kontaktní formulář (dle jednotlivých sekcí)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Komerční banka 27-9600180237/0100
IBAN CZ2601000000279600180237, SWIFT KOMBCZPPXXX

Adresy servisních míst:
Pro převážnou většinu námi nabízeného zboží zajišťujeme jako autorizované servisní středisko také servis. Na ostatní druhy zboží sdělíme na požádání adresy servisních míst jednotlivých výrobců.

1.2. KUPUJÍCÍ:

Kupující - spotřebitel  je fyzická osoba, která při koupi zboží od Prodávajícího jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Na spotřebitele se vztahuje přísnější zákonná ochrana.

Kupující – podnikatel je fyzická osoba, která při koupi zboží od Prodávajícího jedná v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu svého povolání a každá právnická osoba.

Smlouvy, uzavřené s jednotlivými Kupujícími, jsou u Prodávajícího uloženy v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

2. Uzavření kupní smlouvy

Nabídkou - návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění daného druhu zboží na webové stránky internetového obchodu Prodávajícího.

Internetový obchod Prodávajícího obsahuje údaje o jednotlivých položkách zboží, které Prodávající nabízí a popis jejich hlavních vlastností. Jestliže si Kupující není jist některou informací či vhodností zboží pro určitý konkrétní účel, je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a poradit se s ním o vhodnosti zboží či konkrétních vlastnostech.

Cena uvedená u jednotlivých položek je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků.

Celková kupní cena je součtem cen za všechno zboží, které si Kupující z internetového obchodu Prodávajícího koupí a je včetně všech daní a poplatků vypočtena ve formuláři Dokončení objednávky.

V případě zboží, jehož výrobce není z České republiky, může vlivem pohybu na finančních trzích a kurzových změn docházet ke změně kupní ceny. O této skutečnosti bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Kupující nesouhlasí se změnou kupní ceny.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní ceny.

Náklady na dodání a způsoby dodání jsou Kupujícímu přístupny v sekci dodání zboží. Veškeré náklady na dodání jsou vypočteny ve formuláři Dokončení objednávky.

Dodací lhůta
Zakoupené zboží bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (odeslání formuláře Dokončení objednávky).  Jestliže je dodací lhůta delší, je Kupující o případném prodloužení dodací lhůty včas informován a má možnost od uzavřené smlouvy odstoupit.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (vyplněného Formuláře Dokončení objednávky) ze strany Kupujícího. Před podáním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat veškerý obsah objednávkového formuláře a měnit údaje v něm uvedené. Prodávající neprodleně Kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, jeho odeslání či neodeslání nemá vliv na platnost kupní smlouvy.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Při prodeji a koupi zboží v internetovém obchodě Prodávajícího vznikají kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefonní poplatky, atd.), tyto nese Kupující na základě smluvních vztahů s jejich poskytovateli.

Jazyk
Kupní smlouvu v internetovém obchodě Prodávajícího lze uzavřít v jazyce českém.

Vzorky zdarma, dárky spojené s koupí zboží
Uzavření kupní smlouvy a dodání zboží může být spojeno s dodáním vzorku jiného zboží zdarma či s dodáním zboží označeného jako „dárek“ nebo zboží „zdarma“. Takovéto zboží nebo vzorek je předmětem darovací smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a nevztahují se na něj práva spotřebitele uvedená v těchto obchodních podmínkách.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Spotřebitel

Lhůta pro odstoupení

Spotřebitel je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů ode dne, kdy převzal zboží. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat Prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty.

Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu provozovny Prodávajícího či prostřednictvím Formuláře pro odstoupení. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení.

Vrácení zboží

Spotřebitel je povinen zaslat či osobně předat Prodávajícímu zboží na adresu provozovny, jež bylo předmětem kupní smlouvy, a to do 14 dnů od odstoupení. Zboží není třeba vracet v původním obalu, Prodávající to však doporučuje, neboť tyto obaly jsou konstruovány tak, aby nedošlo k mechanickému poškození zboží při přepravě.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za poškození zboží a tím i snížení jeho hodnoty tehdy, jestliže s ním nakládal jinak, než je jeho obvyklé používání s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

Vrácení kupní ceny

Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým od něj kupní cenu přijal, pokud sw strany nedohodly jinak. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo než spotřebitel prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil při koupi zboží jiný než nejlevnější způsob dodání, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na navrácení zboží nese spotřebitel. Prodávající je oprávněn si na vrácení kupní ceny započíst výši škody, která mu vznikla poškozením zboží a snížením jeho hodnoty ze strany spotřebitele.

Spotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě:

 • že, jejím předmětem je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu a je nezávislá na vůli podnikatele a k níž může dojít během lhůty k odstoupení od smlouvy,
 • že, jejím předmětem je dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30ti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravy a údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,
 • dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i smlouva o spotřebitelském úvěru sjednaná na předmět koupě.

3.2. Kupující  - podnikatel

Práva kupujícího, jež není spotřebitelem, odstoupit od uzavřené smlouvy jsou upravena v ust. § 2106 a § 2110 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží má vady a tyto vady jsou podstatným porušením smlouvy. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jestliže věc nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (to neplatí pro případy uvedené v ust. § 2110 písm. a) – d) občanského zákoníku).

Odstoupení musí být učiněno písemně. Při splnění zákonných podmínek doručením odstoupení Prodávajícímu kupní smlouva zaniká.

3.3. Prodávající

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit v případě,

 • kdy vlivem pohybu na finančních trzích a kurzových změn dojde ke změně kupní ceny a kupující nesouhlasí s novou výší kupní ceny,
 • zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává do České republiky.

Doručením písemného odstoupení Kupujícímu kupní smlouva zaniká. Kupující má právo na vrácení kupní ceny způsobem uvedeným v bodě 3.1. Vrácení kupní ceny.

4. Odpovědnost za vady - reklamace

4.1. Spotřebitel

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že dodané zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době převzetí

 • má dodané zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo takové vlastnosti, které Prodávající ve své nabídce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím či výrobcem,
 • se dodané zboží hodí k účelu, který pro jeho užití Prodávající uvádí nebo ke kterému se toto zboží obvykle používá,
 • dodané zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží je dodané v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti,
 • dodané zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.  Jestliže jde o koupi již použitého zboží, platí lhůta 12 měsíců od převzetí zboží. Tyto práva spotřebiteli nenáleží, jestliže spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud ji sám způsobil.

Spotřebitel má právo

 • na výměnu součásti dodaného zboží, pokud se vada týká pouze součásti,
 • na odstranění vady, pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu a je-li to úměrné povaze vady,
 • právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a lze-li vady odstranit výměnou součástí nebo odstraněním vady či v případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo pro větší počet oprav,
 • právo na odstoupení, pokud nelze provést výměnu součásti dodaného zboží a vada se týká pouze této součásti či v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat v případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo pro větší počet oprav,
 • právo na přiměřenou slevu, jestliže nevyužije žádnou ze shora uvedených možností.

Na práva spotřebitele se použije ust. §2099 - §2117 a §2165 -§2174 Občanského zákoníku.

4.2. Kupující - podnikatel

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané zboží nemá vady. Dodané zboží má vady, jestliže nebylo dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Dále má zboží vady v případě, kdy neodpovídá právním předpisům, které se na něj vztahují (právní vady). Jestliže si Kupující objednal zboží na základě vzorku či předlohy, zobrazené u daného zboží v internetovém obchodě, musí dodané zboží odpovídat danému vzorku či předloze.

Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, jestliže jde o vadu, kterou má dodané zboží v okamžiku, kdy Kupující věc převzal od Prodávajícího či dopravce i jestliže se projeví později, či jde o později vzniklou vadu, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Na odpovědnost za vady se použije ustanovení §2099 - §2117 Občanského zákoníku.

4.3. Postup při reklamaci

4.3.1. Kupující uplatňuje nároky vad u Prodávajícího:

 • prostřednictvím vyplnění on-line Reklamačního formuláře přístupného zde
 • písemně na adrese provozovny prodávajícího (možno jako podklad použít on-line reklamační formulář – viz výše)
 • osobně v provozovně prodávajícího v Brně na ulici Jarní 44i

Z důvodů lhůt pro reklamace a řádné evidence reklamací Prodávající nepřijímá telefonické reklamace, osoba uplatňující nároky z vad touto cestou bude vyzvána k uplatnění svých nároků shora uvedeným způsobem.

Kupující je po uplatnění reklamace povinen na své náklady doručit reklamované zboží do provozovny Prodávajícího v Brně, na ul. Jarní 44i (tyto náklady budou v případě uznání reklamace Kupujícímu ze strany Prodávajícího uhrazeny).

Prodávající provádí také svoz zboží vlastním přepravcem za zvýhodněných podmínek či svoz vlastními pracovníky, tato služba je na dotaz a cena za ni bude Kupujícímu předem sdělena a ten se rozhodne, zda této služby využije či nikoliv.

Upozorňujeme, že zboží je třeba řádně zabalit tak, aby nebylo poškozeno přepravou. Návod na zabalení zboží najdete zde.

Za škody vzniklé přepravou prodávající neodpovídá! 
Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku a nehradí při převzetí reklamovaného zboží přepravci náklady na přepravu!

Reklamované zboží je třeba doručit včetně všech součástí!
Reklamované zboží je třeba nepoužívat, aby nedošlo ke zhoršení závady!

4.3.2. Pracovník pověřený reklamací je přítomen na provozovně. O reklamaci uplatněné spotřebitelem osobně tento pracovník rozhodne neprodleně a vydá spotřebiteli potvrzení o reklamaci.

V případě, že zboží bylo doručeno do provozovny Prodávajícího prostřednictvím přepravní služby, rozhodne Prodávající o reklamaci spotřebitele nejpozději do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží a zašle mu doklad o reklamaci.

V případě nejasností je reklamované zboží či předmětný díl zasílán k posouzení výrobci a tato skutečnost bude uvedena do reklamačního protokolu či Kupujícímu sdělena.

Vada je v případě uznání reklamace odstraněna v co nejkratší době, max. do 30ti dnů. Jestliže je k odstranění vady třeba objednat náhradní díly s delší dodací lhůtou, Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informuje se sdělením termínu, kdy bude vada odstraněna.

4.3.3. Skladné, svémocný prodej

Po ukončení reklamačního řízení je zboží odesláno zpět Kupujícímu (v případě uznání reklamace na náklady Prodávajícího) či si je Kupující vyzvedne na provozovně v Brně, na ulici Jarní 44i, volba je na Kupujícím. V případě, že si Kupující reklamované zboží nevyzvedne na provozovně Prodávajícího, ačkoliv k tomu byl vyzván, je Prodávající oprávněn účtovat mu náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále je Prodávající oprávněn účtovat skladné v případě, kdy si Kupující nepřevzal zařízení od přepravce.

Skladné je účtováno ve výši 50,-  Kč/den, a to od 10. dne, kdy se Kupující ocitne v prodlení.

Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím reklamovaného zboží déle než 3 kalendářní měsíce, Prodávající je oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat. Před prodejem Kupujícího
o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci v délce
1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí náhradní lhůty je Prodávající oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů. Výtěžek z prodeje přesahující vzniklé náklady Prodávajícího zašle kupujícímu.

Jestliže je zboží neprodejné, je Prodávající po předchozím upozornění Kupujícího a stanovení náhradního doby pro převzetí oprávněn zařízení ekologicky zlikvidovat.

4.4. Záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze výslovným prohlášením, které musí být uvedeno

 • v nabídce Prodávajícího u daného druhu zboží v jeho internetovém obchodě,
 • v záručním listě, je-li připojen.

4.5. Prodávající neodpovídá za vady

a) neprojeví-li se vada během diagnostiky a nebude-li ani Kupující schopen závadu viditelně před Prodávajícím demonstrovat,

b) jestliže je vada způsobena nedodržením pokynů v uživatelské příručce,

c) jestliže je vada způsobena úmyslným či nedbalostním jednáním třetí osoby či neodbornou obsluhou či manipulací nebo nadměrným zatížením,

d) jestliže je vada způsobena znečištěním zařízení nebo zanedbáním jeho periodické údržby doporučené výrobcem,

e) jestliže je vada způsobena vlivem vnějších podmínek (nadměrná vlhkost, prašnost, otřesy, vystavení větším teplotám, žíravinám, apod.),

f) jestliže bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo instalováno takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce,

g) jestliže bylo zařízení dále užíváno v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady,

V případě, kdy Prodávající zjistí, že jde o vadu, za níž neodpovídá, provádění prací přeruší a neprodleně Kupujícího informuje a vyčká jeho stanoviska. Jestliže si Kupující bude přát odstranění této vady, je povinen Prodávajícímu uhradit cenu za dílo a další náklady uvedené ve Všeobecných servisních podmínkách Cesk, s.r.o. (dostupné na www.cesk.cz v sekci Opravy, servis).

5. Další práva spotřebitele, závěrečná ustanovení

5.1. Stížnosti spotřebitele

V případě jakékoliv stížnosti se Kupující může obrátit na Prodávajícího prostřednictvím jeho pevné telefonní linky či písemně zasláním listovní zásilky do provozovny Prodávajícího i prostřednictvím elektronické pošty.

Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, dále na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Českou obchodní inspekci.

5.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Spotřebitel je oprávněn v případě, že dojde mezi ním a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který nebude mezi stranami vyřešen na základě dohody, podat návrh na mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu.

Subjektem oprávněným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je dle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporu či podání návrhu lze získat na adrese:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz (mailto: adr@coi.cz)
web:  adr.coi.cz  (http://adr.coi.cz/)

Dále může spotřebitel pro mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu s Prodávajícím využít Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line. Tato Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla spuštěna k 15. 2. 2016 a spotřebitel k ní získá přístup na této adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/  (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

5.3. Práva duševního vlastnictví

Prodávající na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví při prodeji zboží ve svém internetovém obchodě používá předměty duševního vlastnictví, vztahující se k prodávanému zboží, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, autorská díla, průmyslové vzory, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tato práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tato práva třetích osob stejně jako práva Prodávajícího k jeho duševnímu vlastnictví jsou Kupující povinni respektovat způsobem stanoveným zákonem.

5.4. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky si Kupující může archivovat pro svou potřebu, je možno je uchovat i v tištěné podobě. Při uzavření kupní smlouvy odesláním formuláře Dokončení objednávky Kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

Tyto obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu jsou platné od 22.3.2021.

CESK, s.r.o.

Copyright CESK 2023  |  Mapa webu