Obchodní podmínky společnosti CESK, s.r.o. pro nákup zboží v e-shopu

Tyto Obchodní podmínky platí od 6.1.2023 pro nákup v internetovém obchodě společnosti CESKs.r.o. (dále jako CESK).

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu (dále je Obchodní podmínky pro e-shop) upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb.Občanského zákoníku a zákona č.634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele práva a povinnosti CESKu a kupujících při prodeji a koupi zboží z tohoto internetového obchodu.

1. DEFINICE

a)    Kdo je CESK

Provozovatelem internetového obchodu je společnost CESK, s.r.o. se sídlem Příkop 836/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vl. č.: 122964, IČ 25569465, DIČ: CZ25569465.
Údaje o provozovně, provozní době a kontakty na naše zaměstnance naleznete v sekci Kontakt.

b)   Kdo od nás kupuje (také kupující nebo zákazník)

Kupujícím/zákazníkem dle Obchodních podmínek pro e-shop je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Kupujícímu, který je spotřebitelem dle shora uvedené definice, poskytuje Občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele větší ochranu jeho práv. Proto obsahují tyto Obchodní podmínky pro e-shop v některých svých částech odlišnou úpravu platnou pro spotřebitele a odlišnou pro ostatní kupující.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s CESKem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s CESKem považován za podnikatele a platí pro něj pravidla Obchodních podmínek pro e-shop výslovně vymezená pro podnikatele.

c)    Co od nás kupujete (naše zboží a výrobky na e-shopu)

V rámci své specializace v oblasti Gastro nabízíme zákazníkům jednotlivé výrobky z této oblasti.

Každý výrobek, který je prodáván prostřednictvím e-shopu je nový, nepoužitý (neplatí pro sekci BAZAR), obsahuje popis výrobku, zákonem vyžadované informace o jeho vlastnostech, o účelu, k němuž je určen a údaje o příslušenství, které je s výrobkem dodáváno.

Výrobky s přídomkem DOMÁCÍ nebo PRO DOMÁCNOST nejsou konstruovány pro použití v podnikání!

V případě, že je součástí výrobku také software nebo lze využít určitý softwarový nástroj (aplikaci) pro ovládání výrobku (jedná se o tzv. zboží s digitálním obsahem), jsou u popisu příslušného výrobku uvedeny také údaje o funkcích takového softwaru, jeho interoperabilitě, způsobu zpřístupnění aplikace a další informace vyžadované právními předpisy.

Jestliže si nejste jisti některou informací či vhodností zboží pro určitý konkrétní účel, doporučujeme Vám kontaktovat CESK a poradit se s námi o vhodnosti daného výrobku či o jeho konkrétních vlastnostech.

d)   Jaká je cena za výrobky na našem e-shopu?

Kupní cena uvedená u jednotlivého výrobku je uvedena v českých korunách (Kč) a je cenou konečnou, tj. včetně všech daní a poplatků, to se však netýká poplatků za dopravné či doběrečné, jejichž výše se odvíjí od Vaší volby, kterou uvedete v rámci objednávky zboží.

Cena zveřejněná omylem – upozorňujeme zákazníky, že mohou nastat případy, kdy objednáte zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému CESKu či našich zaměstnanců. V takovém případě je CESK oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co obdržíte e-mail potvrzující objednávku. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně, jsou zejména následující:

 • cena výrobku je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny výrobku přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by bylo označeno speciálním symbolem inzerujícím odpovídající výši slev.

Celková kupní cena je součtem cen za jednotlivé objednané výrobky, které si vložíte do košíku a je uvedena včetně všech daní a poplatků.

Výjimečně v případě zboží, jehož výrobce není z České republiky, může vlivem pohybu na finančních trzích a kurzových změn docházet ke změně kupní ceny. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat a sdělíme Vám novou kupní cenu Vámi objednaného výrobku. V případě, že s novou kupní cenou nesouhlasíte, máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Sleva – jestliže je výrobek označen jako SLEVA, je prodáván se slevou z dřívější kupní ceny.

Výrobek obsahuje informace o nové ceně a ceně původní (také cena referenční), což je nejnižší cena výrobku, za kterou jsme jej prodávali:

 • v době 30 dnů před poskytnutím slevy
 • nebo od okamžiku, kdy jsme začali výrobek nabízet, do okamžiku slevy, pokud je tento výrobek v prodeji kratší dobu.

Instalace výrobku ani jeho montáž nejsou součástí kupní ceny uvedené na e-shopu.

Ke každému výrobku je dodáván návod k použití.

e)    Kdy Vám zboží dodáme a za jaké náklady?

Způsoby dodání jsou Vám přístupny v sekci dodání zboží a zde si můžete zvolit z možných způsobu dopravy, kdy u každé z nich je uvedena konečná cena za daný způsob dodání.

Způsob platby za objednané zboží je uveden ve stejné sekci, zde jsou uvedeny konečné náklady spojené s tímto způsobem platby.

Dodací lhůta – Vámi objednané zboží bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů ode dne, kdy odešlete objednávku.  Jestliže je dodací lhůta delší, budeme vás o případném prodloužení dodací lhůty informovat. Jestliže dodací lhůta přesáhne 30 dnů, má spotřebitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při prodeji a koupi zboží na našem e-shopu Vám vznikají pouze běžné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefonní poplatky, atd.) dle Vašeho operátora. CESK si zde neúčtuje jakékoliv poplatky.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

a)     Jazyk - Kupní smlouvu na našem e-shopu lze uzavřít v jazyce českém.

b)     Nabídkou - návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění daného výrobku na náš e-shop.

c)     Objednávka zboží – pro objednání zboží musíte nejprve vložit vybrané zboží do košíku, poté si zvolíte způsob dopravy a platby, uvedete své osobní či firemní údaje potřebné pro uzavření kupní smlouvy a doručení zboží. Než závazně potvrdíte objednávku, můžete měnit jak zboží v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Vaší povinností je zkontrolovat všechny údaje, které jste při vytváření objednávky uvedl/zvolil.

d)    Tlačítko KOUPIT – proces objednání zboží je ukončen tím, že kliknete na tlačítko označené nápisem KOUPIT – tímto tlačítkem se zavazujete k platbě za objednané zboží a odesíláte nám Vaši objednávku.

e)     Informace před odesláním objednávky – před odesláním objednávky pomocí tlačítka KOUPIT Vás vyzveme k seznámení se důležitými informacemi, a to

 • Sdělením před uzavřením kupní smlouvy pro spotřebitele, kde jsou uvedeny zákonem vyžadované informace o CESKu a informace o Vašich právech spojených s koupí zboží na našem e-shopu;
 • Poučením o odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele;
 • Zásadách zpracování osobních údajů CESKem.

f)      Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, neprodleně Vám potvrdíme obdržení objednávky. Přílohou potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek pro e-shop. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v Obchodních podmínkách pro e-shop uvedeno jinak.

g)     Potvrzení o objednávce, potvrzení o uzavřené kupní smlouvě – po objednání zboží vám neprodleně zašleme Potvrzení o přijetí objednávky, jež je současně i potvrzením o uzavření kupní smlouvy.

h)    Vzorky zdarma, dárky spojené s koupí zboží

Uzavření kupní smlouvy a dodání zboží může být spojeno s dodáním vzorku jiného zboží zdarma či s dodáním zboží označeného jako „dárek“ nebo zboží „zdarma“. Takovéto zboží nebo vzorek je předmětem darovací smlouvy
a nevztahují se na něj práva spotřebitele uvedená v těchto obchodních podmínkách.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Úprava platná pro kupujícího - spotřebitele

a)     Lhůta pro odstoupení - Jste-li spotřebitel, jste oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste Vy osobně nebo Vámi určená osoba převzal zboží nebo poslední položku zboží, pokud jste v rámci jedné objednávky objednal víc kusů zboží, které jsou dodávány samostatně.

Odstoupení od smlouvy nám musíte odeslat nejpozději poslední den lhůty. Doporučujeme Vám pro odstoupení od kupní smlouvy využít náš Formulář pro odstoupení.

Po obdržení Vašeho odstoupení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme, že jsme toto odstoupení přijali.

b)    Vrácení zboží - Zboží nám zašlete nebo osobně předejte nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Zboží není třeba vracet v původním obalu, přesto Vám to doporučujeme, neboť tyto obaly jsou konstruovány tak, aby nedošlo k mechanickému poškození zboží při přepravě. Náklady na navrácení zboží nese spotřebitel.

c)     Vaše odpovědnost za snížení hodnoty zboží -   máme nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží, která vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. O tuto náhradu jsme oprávněni snížit kupní cenu, kterou vám na základě vašeho odstoupení vrátíme.

d)    Vrácení kupní ceny - Kupní cenu včetně nákladů na dodání Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým jsme od Vás kupní cenu přijali. Nejsme povinni vrátit kupní cenu dříve, než od Vás obdržíme zboží nebo dokud nám neprokážete, že jste nám zboží odeslal.

Jestliže jste zvolil při koupi zboží jiný než nejlevnější způsob dodání, vrátíme Vám náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

e)     Spotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě:

 • že, jejím předmětem je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu a je nezávislá na vůli podnikatele a k níž může dojít během lhůty k odstoupení od smlouvy,
 • že, jejím předmětem je dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30ti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravy a údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,
 • dodávky zboží v zapečetěném obalu, které z důvodů ochrany zdraví nebo z  hygienických není vhodné vrátit poté, co je spotřebitel porušil.

Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i smlouva o spotřebitelském úvěru sjednaná na předmět koupě.

3.2. Úprava platná pro ostatní kupující

Práva kupujícího, jež není spotřebitelem, odstoupit od uzavřené smlouvy jsou upravena
v ust. § 2106 a § 2110 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží má vady a tyto vady jsou podstatným porušením smlouvy. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jestliže věc nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (to neplatí pro případy uvedené v ust. § 2110 písm. a) – d) Občanského zákoníku).

Odstoupení musí být učiněno písemně. Při splnění zákonných podmínek doručením odstoupení CESKu kupní smlouva zaniká.

3.3. Právo CESKu na odstoupení od kupní smlouvy

CESK je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit v případě

 • kdy vlivem pohybu na finančních trzích a kurzových změn dojde ke změně kupní ceny a kupující nesouhlasí s novou výší kupní ceny,
 • zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává do České republiky,
 • v případě, že zboží bylo koupeno za cenu uvedenou omylem dle čl.I. písm.d) těchto Obchodních podmínek pro e-shop.

Doručením písemného odstoupení zákazníkovi kupní smlouva zaniká. Zákazník má právo na vrácení kupní ceny způsobem uvedeným v bodě 3.1. písm. d)  Vrácení kupní ceny.

 

4. Odpovědnost za vady - reklamace

4.1. Spotřebitel

Odpovídáme za to, že dodaná věc při převzetí nemá vady. Zejména, že věc, kterou jste si od nás koupil:

a)     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)     je vhodná k účelu, pro který ji požadujete a s nímž jsme jako prodávající souhlasili, a

c)     je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:

a)     je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b)     věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c)     je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d)     věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou jsme Vám poskytli před uzavřením smlouvy.

Jako spotřebitel můžete vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí výrobku.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

Jestliže jde o koupi již použitého zboží, platí lhůta 12 měsíců od převzetí zboží.

Práva z odpovědnosti za vady Vám nenáleží, jestliže jsme Vás již před převzetím informovali, že věc má vadu nebo pokud jste danou vadu sám způsobil.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Na základě naší odpovědnosti za vady máte právo na odstranění vady, přičemž si můžete zvolit:

a)     odstranění vady opravou nebo

b)    dodání nové věci bez vad,

ledaže je Vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být opravou věci vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás jako pro kupujícího.

Shora uvedené způsoby odstranění vady můžeme odmítnout, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Právo na přiměřenou slevu nebo právo odstoupit od smlouvy máte pokud:

a)     CESK vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil z důvodů nemožnosti nebo nepřiměřené nákladnosti s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měla věc bez vady,

b)     se vada projeví opakovaně,

c)     je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d)     je z prohlášení CESKu nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou jste obdržel.

Od smlouvy nemůžete odstoupit, je-li vada věci nevýznamná.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme věc nebo co nám prokážete, že jste věc odeslal.

4.2. Ostatní kupující

CESK odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží nemá vady. Dodané zboží má vady, jestliže nebylo dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení, nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní CESK v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 Dále má zboží vady v případě, kdy neodpovídá právním předpisům, které se na něj vztahují (právní vady).

Jestliže si kupující objednal zboží na základě vzorku či předlohy, zobrazené u daného zboží v internetovém obchodě, musí dodané zboží odpovídat danému vzorku či předloze.

Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění u vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Na odpovědnost za vady se použije ustanovení §2099 - §2112 Občanského zákoníku.

4.3. Postup při reklamaci

4.3.1. Nároky vad můžete uplatnit:

 • prostřednictvím vyplnění on-line Reklamačního formuláře přístupného zde
 • písemně na adrese sídla CESKu či jeho provozovny (možno jako podklad použít on-line reklamační formulář – viz výše)
 • osobně v provozovně CESKu v Brně na ulici Jarní 44i

Z důvodů řádné evidence reklamací nepřijímáme telefonické reklamace, pokud tak učiníte, vyzveme Vás  k uplatnění svých nároků shora uvedeným způsobem.

O přijetí reklamace spotřebiteli  CESK vydá písemné Potvrzení o přijetí reklamace obsahující datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele.

Po uplatnění reklamace je nezbytné, abyste na své náklady doručil reklamované zboží do provozovny CESKu v Brně, na ul. Jarní 44i (tyto náklady Vám budou v případě uznání reklamace ze strany  CESKu uhrazeny).

CESK provádí také svoz zboží vlastním přepravcem za zvýhodněných podmínek či svoz vlastními pracovníky, tato služba je na dotaz a cena za ni bude kupujícímu předem sdělena a ten se rozhodne, zda této služby využije či nikoliv.

Upozorňujeme, že reklamované zboží je třeba řádně zabalit tak, aby nebylo poškozeno přepravou. Návod na zabalení zboží najdete zde.

Za škody vzniklé přepravou CESK neodpovídá! 

CESK nepřebírá zásilky zaslané na dobírku a nehradí při převzetí reklamovaného zboží přepravci náklady na přepravu!

Reklamované zboží je třeba doručit včetně všech součástí!

Reklamované zboží je třeba dále nepoužívat, aby nedošlo ke zhoršení vady!

4.3.2. Pracovník pověřený reklamací je přítomen na provozovně v Brně, na ul. Jarní 44i. V případě nejasností ohledně původu vady je nezbytné, abychom reklamované zboží či předmětný díl zaslali k posouzení výrobci a tuto skutečnost uvedeme do reklamačního protokolu. Vada je v případě uznání reklamace odstraněna v co nejkratší době, max. do 30 dnů. Jestliže je k odstranění vady třeba objednat náhradní díly s delší dodací lhůtou (kterou nemůže CESK ovlivnit), CESK Vás o této skutečnosti informuje se sdělením termínu, kdy bude vada odstraněna.

4.3.3. Nevyzvednuté zboží po reklamaci

Po ukončení reklamačního řízení je Vám reklamované zboží odesláno zpět (v případě uznání reklamace na náklady CESKu) či si je můžete vyzvednout na provozovně v Brně, na ulici Jarní 44i.V případě, že si reklamované zboží nevyzvednete, ačkoliv jste k tomu byl vyzván, jsme oprávněni účtovat Vám náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále jsme oprávněni účtovat Vám skladné v případě, kdy si nepřevezmete zaslané zboží od přepravce. Skladné je účtováno ve výši 50,- Kč/den.

Jestliže budete v prodlení s převzetím reklamovaného zboží déle než 3 kalendářní měsíce, jsme oprávněni toto zboží vhodným způsobem prodat. Před prodejem Vás
o zamýšleném prodeji vyrozumíme a stanovíme Vám náhradní lhůtu k převzetí věci v délce 1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí této náhradní lhůty jsme oprávněni reklamované a nevyzvednuté zboží vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů. Výtěžek z prodeje přesahující vzniklé náklady spojené se skladováním a prodejem  Vám zašleme.

Jestliže je reklamované zboží neprodejné, po předchozím upozornění a stanovení náhradní doby pro převzetí  jsme oprávněni nevyzvednuté zboží ekologicky zlikvidovat.

4.4. Záruka za jakost

CESK poskytuje záruku za jakost pouze výslovným prohlášením, které musí být uvedeno

 • v nabídce CESKu u daného druhu zboží v jeho internetovém obchodě,
 • v záručním listě, je-li připojen.

Pro záruku za jakost platí ustanovení §2174a Občanského zákoníku v případě kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem a ustanovení §2113 -2117 Občanského zákoníku v případě kupní smlouvy uzavřené s ostatními kupujícími.

4.5. CESK neodpovídá za vady

a)       neprojeví-li se vada během diagnostiky reklamovaného zboží a nebude-li ani kupující schopen závadu viditelně demonstrovat,

b)      jestliže je vada způsobena nedodržením pokynů v uživatelské příručce/návodu na použití,

c)       jestliže je vada způsobena úmyslným či nedbalostním jednáním třetí osoby či neodbornou obsluhou či manipulací nebo nadměrným zatížením,

d)      jestliže je vada způsobena znečištěním zařízení nebo zanedbáním jeho periodické údržby doporučené výrobcem,

e)       jestliže je vada způsobena vlivem vnějších podmínek (nadměrná vlhkost, prašnost, otřesy, vystavení větším teplotám, žíravinám, apod.),

f)        jestliže bylo reklamované zboží použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo instalováno takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce,

g)      jestliže bylo reklamované zboží dále užíváno v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem CESKu u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady.

V případě, kdy CESK zjistí, že jde o vadu, za níž neodpovídá, provádění prací přeruší a neprodleně Vás informuje a vyčká na stanoviska. Jestliže si budete přát odstranění této vady, řídí se vzájemná práva ustanoveními smlouvy o dílo a dalšími právy a povinnostmi uvedenými ve Všeobecných servisních podmínkách CESK (dostupné na www.cesk.cz v sekci Opravy, servis).

 

5. Další práva spotřebitele, závěrečná ustanovení

5.1. Stížnosti spotřebitele

V případě jakékoliv stížnosti se na nás můžete obrátit, písemně zasláním listovní zásilky do našeho sídla či provozovny i prostřednictvím elektronické pošty.

Se stížností se můžete dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Českou obchodní inspekci.

5.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Spotřebitel je oprávněn v případě, že dojde mezi ním a CESKem ke vzniku spotřebitelského sporu, který nebude mezi stranami vyřešen na základě dohody, podat návrh na mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu.

Subjektem oprávněným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je dle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporu či podání návrhu lze získat na adrese:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

https://www.coi.cz/podatelna/

Dále může spotřebitel pro mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu využít Evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line. Tato Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line nacházející se na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 a  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.cz

5.3. Práva duševního vlastnictví

CESK na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví při prodeji zboží ve svém internetovém obchodě používá předměty duševního vlastnictví, vztahující se k prodávanému zboží, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, autorská díla, průmyslové vzory, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tato práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tato práva třetích osob stejně jako práva CESKu k jeho duševnímu vlastnictví jste povinni respektovat způsobem stanoveným zákonem.

5.4. Platnost obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky pro e-shop jsou platné a účinné od 6.1.2023 a můžete si je archivovat pro svou potřebu.

Tyto Obchodní podmínky pro e-shop ruší předchozí znění Obchodních podmínek pro prodej zboží v e-shopu.

Copyright CESK 2024  |  Mapa webu