Všeobecné obchodní podmínky společnosti CESK, s.r.o. pro nákup zboží mimo e-shop

platné a účinné od 22.3.2021

Společnost CESK, s.r.o. se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 602 00, IČO: 25569465, DIČ: CZ 25569465, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3027 (dále jen CESK) přijala v souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti CESK  pro nákup zboží mimo s-shop (dále jen VOP).

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při prodeji zboží mezi CESKem  jako prodávajícím a spotřebitelem či podnikatelem v postavení kupujícího (dále jen Kupující). Kupující má možnost se s těmito VOP seznámit na webových stránkách CESKu www.CESK.cz. Tyto VOP se nepoužijí pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu CESKu.

2. Kupující - spotřebitel  je fyzická osoba, která při koupi zboží od CESKu jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Kupující – podnikatel je fyzická osoba, která při koupi zboží od CESKu jedná v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu svého povolání a každá právnická osoba.

3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí všech smluvních vztahů mezi CESKem a Kupujícím (mimo prodej prostřednictvím e-shopu CESKu) a jsou závazné pro smluvní strany dnem, kdy Kupující odeslal CESKu podepsané Potvrzení objednávky, v případě, že je uzavírána Písemná kupní smlouva, pak dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. CESK je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto VOP. Aktuální znění VOP vždy CESK uveřejní na svých webových stránkách www.cesk.cz s datem účinnosti. Provedenou změnou či doplněním však nejsou dotčena práva a povinnosti Kupujících vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.

5. Použití jakýchkoli jiných obchodních podmínek než těchto podmínek se vylučuje.

6. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat pouze v samostatné Písemné kupní smlouvě, taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

7. Hovoří-li tyto VOP o písemném právním jednání, rozumí se tím i úkon elektronickými prostředky, včetně e-mailu, či za použití datové schránky, jestliže z nich jednoznačně vyplývá obsah úkonu a osoba, která úkon učinila. Je-li právní úkon učiněn elektronicky, nevyžaduje se zaručený elektronický podpis.

8. Veškeré informace, včetně informací získaných před uzavřením smlouvy, sdělené si navzájem mezi stranami jsou důvěrné. Kupující není oprávněn informace týkající se existence smlouvy, obsahu smlouvy, obchodních zvyklostí a praktik, jakož i informace týkající se dalších činností s provozováním podniku CESKu souvisejících, sdělovat třetím osobám či je jinak šířit. Obchodní firmu CESKu a jeho chráněná označení není Kupující oprávněn bez předchozího písemného souhlasu CESKu jakkoliv šířit či užívat, a to ani v rámci své reklamy či propagace.

Článek II. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K uzavření smluvního vztahu mezi stranami dochází:

a) doručením podepsaného Potvrzení objednávky ze strany Kupujícího CESKu, nebo

b) uzavřením Písemné kupní smlouvy.'

2. Návrhem na uzavření smluvního vztahu je Poptávka Kupujícího. Poptávku je možno učinit těmito způsoby:

a) osobně v sídle nebo provozovně CESKu;

b) telefonicky na kontaktní telefonní čísla CESKu;

c) zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu CESKu;

d) prostřednictvím obchodního zástupce CESKu;

e) písemně prostřednictvím pošty doručené na kontaktní adresy CESKu.

3. Jsou-li údaje v Poptávce dostatečné a CESK je schopen poptávané zboží dodat, zašle Kupujícímu Cenovou nabídku na zboží uvedené v Poptávce. Jestliže Kupující s návrhem kupní ceny souhlasí, odešle Cesk Kupujícímu Potvrzení objednávky v PDF formátu obsahující označení předmětu koupě, jednotkovou a celkovou kupní cenu a další podmínky koupě (zejména způsob dodání zboží, podmínky platby, předpokládaný termín dodání apod.). Skutečný termín dodání se od přepokládaného termínu dodání zboží může lišit až o 30 dnů.

4. V případě, že není uzavírána Písemná kupní smlouva, Kupující svým podpisem Potvrzení objednávky potvrdí, že je s ním seznámen a souhlasí s ním a podepsané Potvrzení objednávky zašle CESKu zpět. Potvrzení objednávky je pro Kupujícího závazné i v případě, že Kupující zašle CESKu scan podepsaného Potvrzení, případně fotokopii podepsaného Potvrzení.

5. V případech, v nichž je to potřebné s ohledem na charakter zboží či specifická smluvní ujednání, je uzavírána Písemná kupní smlouva. V tomto případě CESK zašle Kupujícímu spolu s Potvrzením objednávky i návrh Písemné kupní smlouvy a zároveň Kupujícího v emailu upozorní, že Potvrzení objednávky je pouze informativní a smluvní vztah bude uzavřen až podpisem Písemné kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

6. CESK se uzavřením smluvního vztahu s Kupujícím zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží ve smluveném množství, jakosti a provedení. CESK se zavazuje dodat objednané zboží nové, dosud nepoužité, pokud není v Písemné kupní smlouvě nebo Potvrzení objednávky uvedeno jinak. CESK prohlašuje, že všechny jím prodávané výrobky splňují veškeré zákonné požadavky nezbytné pro jejich uvedení do provozu a užívání na území Evropské unie a mají zákonem i příslušnými oborovými normami vyžadované certifikáty kvality.

Článek III. KUPNÍ CENA, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Způsob úhrady kupní ceny je uveden v Potvrzení objednávky, jestliže je mezi stranami uzavírána Písemná kupní smlouva, je způsob úhrady uveden v této Písemné kupní smlouvě.

2. Celková kupní cena zahrnuje cenu za předmět koupě. Montáž, provedení zkoušky funkčnosti a zaškolení obsluhy CESK provádí a jsou součástí kupní ceny pouze v případě, kdy je toto výslovně písemně sjednáno.

3. Na úhradu kupní ceny vystaví CESK daňový doklad – fakturu/faktury. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). Splatnost faktur je stanovena ve lhůtě 14-ti dnů od jejího vystavení, není-li mezi stranami sjednáno písemně jinak. V případě pochybností se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena pátého dne ode dne

a)   jejího odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla/místa podnikání,

b)   jejího odeslání na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Potvrzení objednávky,

c)   od jejího odeslání do datové schránky Kupujícího.

4. Za den provedení úhrady kupní ceny zboží nebo jeho části se považuje den, kdy příslušná částka byla připsána ve prospěch bankovního účtu CESKu nebo den, kdy došlo k úhradě kupní ceny v hotovosti.

5. Neuhradí-li Kupující kupní cenu zboží/služby nebo jakoukoliv její část ve lhůtě uvedené ve faktuře, je CESK oprávněn odmítnout Kupujícímu dodat jakékoliv další zboží/služby dle již Potvrzených objednávek či již uzavřených Písemných kupních smluv, popř. odstoupit od uzavřených smluv bez ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. Takový postup CESKu nemůže být považován za porušení smluvních závazků ze strany CESKu a v takovém případě Kupující nemá nárok na žádné sankce ani náhradu škody vůči CESKu.

6. V případě prodlení s úhradou kupní ceny, doplatku kupní ceny i některé splátky kupní ceny náleží CESKu úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do skutečného zaplacení.

7. V případě, že Kupující hradí kupní cenu ve splátkách dohodnutých v Písemné kupní smlouvě, sjednává se ztráta výhody splátek. 14-tým dnem, kdy se Kupující ocitne v prodlení s úhradou splátky, doplatku kupní ceny, či ji/jej neuhradí ve sjednané výši, stává se kupní cena (či její nedoplatek) bez dalšího splatnou. Kupující je povinen ji uhradit do 10 dnů ode dne nastalé splatnosti. CESK je také oprávněn odstoupit od uzavřené Písemné kupní smlouvy.

8. Předmět koupě je v souladu s ust. § 2130 Občanského zákoníku do úplného zaplacení celkové kupní ceny ve vlastnictví CESKu. Vlastnické právo přechází na Kupujícího úplným zaplacením celkové kupní ceny i v případě, kdy je předmět koupě tvořen více movitými věcmi nebo souborem movitých věcí tvořících funkční celek. Oddělené nabývání vlastnictví k jednotlivým movitým věcem je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

9. Do přechodu vlastnického práva dle odst. 8 tohoto článku není Kupující bez předchozího písemného souhlasu CESKu oprávněn přemístit předmět koupě či některou z dodaných věcí z místa plnění sjednaného v Potvrzení objednávky či Písemné kupní smlouvě, převést předmět koupě na třetí osobu, přenechat ji třetí osobě do nájmu či pachtu ani ji jakkoliv zatížit právy třetích osob. V případě porušení kterékoliv z těchto povinností náleží CESKu smluvní pokuta ve výši 30% z celkové kupní ceny.

10. Do přechodu vlastnického práva je Kupující povinen předmět koupě pojistit do výše celkové kupní ceny (pojištění movitých věcí proti škodám, včetně odcizení či poškození vadnou manipulací), případně o výši celkové kupní ceny zvýšit hodnotu své existující pojistné smlouvy.

11. V případě, že se ocitne Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, jejího doplatku či kterékoliv splátky kupní ceny, vzniká CESKu právo odstoupit od smluvního vztahu a požadovat vrácení předmětu koupě. Toto své právo je CESK oprávněn uplatnit kdykoliv po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s úhradou doplatku či kterékoliv splátky kupní ceny. CESK písemně odstoupí od kupní smlouvy, současně vyzve Kupujícího k vrácení předmětu koupě a sdělí mu, kdy se dostaví k jeho převzetí. Kupující je povinen v tomto termínu umožnit CESKu přístup do místa plnění a umožnit mu provedení demontáže předmětu koupě. O demontáži zboží a jeho převzetí CESKem bude mezi stranami sepsán protokol a pořízena fotodokumentace, která zdokumentuje stav předmětu koupě a zejména pak to, zda na předmětu koupě (i jeho jednotlivých částech) došlo k běžnému opotřebení či nikoliv a zda má předmět koupě vady či nikoliv.

12. CESKu v případě vrácení předmětu koupě při odstoupení ze strany CESKu dle odst. 11 náleží právo na náhradu škody spočívající v rozdílu mezi kupní cenou předmětu koupě v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího a kupní cenou předmětu koupě v okamžiku, kdy CESK převezme předmět koupě od kupujícího zpět. Dále mu náleží náhrada nákladů na dopravu a nákladů spojených s demontáží předmětu koupě. Výše náhrady škody činí v prvních třech měsících 30% kupní ceny předmětu koupě a každý další měsíc se zvyšuje o dalších 5%. V případě poškození předmětu koupě je Kupující povinen uhradit navíc i náklady na opravu předmětu koupě, v případě neodstranitelného poškození je Kupující povinen nahradit CESKu škodu ve výši 100% kupní ceny předmětu koupě.

13. V případě, že Kupující neumožní CESKu přístup do místa, kde se nachází předmět koupě, a jeho demontáž a odvoz, náleží CESKu smluvní pokuta ve výši 7.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vydat CESKu předmět koupě, a to ode dne, kdy CESK učinil neúspěšný pokus o převzetí předmětu koupě až do jeho skutečného vydání.

14. Veškerá přijatá plnění jsou bez dalšího CESKem použita nejprve k úhradě smluvních pokut, poté úroků z prodlení, na úhradu kupní ceny a poté na náhradu škody.

15. Kupující bere na vědomí, že CESK je oprávněn přijatá finanční plnění ze smluvního vztahu/smluvních vztahů použít na započtení i jiných splatných nároků, které CESKu vznikly z dalších obchodních vztahů s Kupujícím, a to nejprve na nárok nejméně zajištěný, při stejné míře zajištění na nárok nejdříve splatný. K započtení dochází okamžikem, kdy se setkaly nároky způsobilé k započtení. Následně CESK oznámí započtení písemně Kupujícímu.

16. Smluvní pokuty uvedené v těchto VOP či v Písemné kupní smlouvě se stávají splatnými okamžikem svého vzniku, aniž by CESK byl povinen Kupujícímu jakkoliv oznamovat vznik svého nároku na ně. CESK je oprávněn provést pouze vyúčtování smluvní pokuty vystavením faktury a toto písemně sdělit Kupujícímu v souladu s účetními a daňovými předpisy.

17. Uhrazením smluvní pokuty dle Písemné kupní smlouvy či těchto VOP nezaniká právo CESKu na náhradu škody, CESK má právo vzniklou škodu v plné výši požadovat a uplatňovat, mezi stranami se neuplatňuje ust. §2050 Občanského zákoníku.

18. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

19. Zajištění a utvrzení dluhu trvá i poté, kdy došlo mezi stranami k zániku smluvních vztahů.

Článek IV. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ bez instalace/montáže

1. K převzetí předmětu koupě, u něhož nebyla sjednána instalace/montáž dochází

     a) předáním Kupujícímu v provozovně CESKu na ulici Jarní 44i  Brno (osobní odběr Kupujícím),

     b) předáním Kupujícímu v dohodnutém místě plnění (při přepravě realizované vlastními dopravními kapacitami CESKu),

     c) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

Jestliže není mezi stranami výslovně sjednáno jinak, platí způsob převzetí uvedený v písm. a).

2. Při převzetí předmětu koupě Kupujícím v  provozovně CESKu CESK splní svou povinnost odevzdat předmět koupě Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem koupě v této provozovně a včas mu to oznámí (provozovna CESKu je místem plnění dle ust. § 2088 Občanského zákoníku). K převzetí předmětu koupě v provozovně CESKu dochází jeho předáním oprávněné osobě Kupujícího.

3. V případě, že dopravu předmětu koupě zajišťuje CESK svými zaměstnanci a vlastními dopravními prostředky, platí, že k předání a převzetí předmětu koupě dochází jeho odevzdáním oprávněné osobě Kupujícího v dohodnutém místě plnění, Kupující hradí cenu dopravy, pokud je to uvedeno v Potvrzení objednávky nebo v Písemné kupní smlouvě.

4. Má-li CESK předmět koupě odeslat prostřednictvím přepravce, odevzdá CESK předmět koupě Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Při odeslání CESK předmět koupě řádně označí jako zásilku pro Kupujícího.

5. Předmět koupě CESK odesílá prostřednictvím vhodné přepravní společnosti a na dobírku, pokud není mezi stranami sjednáno jinak. CESK informuje Kupujícího v Potvrzení objednávky o výši ceny za přepravu a balení předmětu koupě, pokud mu je známa.

6. Odpovědnost za škody na přepravovaném předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem předání předmětu koupě k přepravě prvnímu dopravci.

7. CESK se zavazuje předmět koupě zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození.

8. Převzít předmět koupě za Kupujícího jsou oprávněny tyto osoby:

     a) fyzická osoba, která je uvedena na Potvrzení objednávky jako osoba oprávněná k převzetí zboží a která předloží k nahlédnutí průkaz totožnosti,

     b) statutární orgán Kupujícího nebo zaměstnanec Kupujícího oprávněný dle ust. § 166 Občanského zákoníku po předložení (k nahlédnutí) průkaz totožnosti.

9. Osoba přebírající předmět koupě je za splnění podmínek uvedených v článku V., odst. 8. VOP povinna dále uvést na dodacím či přepravním listu čitelně své jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a připojit svůj podpis.

10. Neprokáže-li se osoba přebírající za Kupujícího předmět koupě některým ze způsobů uvedených v odst. 8. a nesplní-li povinnosti uvedené v odst. 9. těchto VOP, Kupujícímu nemusí být předmět koupě předán a má se za to, že CESK  plnil řádně a včas, Kupující zboží odmítl bezdůvodně převzít, když současně tímto dnem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

11. K přechodu nebezpečí škody na věci dochází převzetím předmětu koupě dle tohoto článku.

Článek V. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ při jeho instalaci/montáži

1. Jestliže z výslovných ujednání mezi stranami vyplývá povinnost provést instalaci/montáž předmětu koupě CESKem, dochází k dodání předmětu koupě instalací/montáží ve sjednaném místě plnění. Za připravenost místa plnění odpovídá Kupující. Není-li místo plnění připraveno řádně a včas, zavazuje se Kupující uhradit CESKu marně vynaložené cestovní náklady a čas technika, nebylo-li možné instalaci či montáž provést, anebo náhradu za čas strávený čekáním, bylo-li možné montáž provést se zpožděním, a to vše vždy dle ceníku CESKu platného ke dni uzavření příslušného smluvního vztahu.

2. Technická připravenost souvisí s typem objednaného zařízení, bližší specifikace technické připravenosti je upravena v Podmínkách technické připravenosti společnosti CESK zveřejněných na webových stránkách CESKu, zpravidla jsou tyto podmínky i zasílány zákazníkovi předem. Nedodržení těchto parametrů může mít za následek snížení produkce stroje a jeho přetěžování. Dlouhodobé přetěžování může být příčinou k poškození stroje/zařízení.

3. Součástí instalace/montáže nejsou práce představující přeložky stávajících sítí ani jakékoliv práce zednické, instalatérské, elektrikářské a topenářské. Kupující bere na vědomí, že k těmto pracím nemá CESK potřebná oprávnění ani potřebný personál.

4. Vyplývá-li to z charakteru předmětu koupě, CESK před předáním předmětu koupě provede zkoušku funkčnosti. Zkouška se má za úspěšnou, jestliže při ní předmět koupě reaguje kladně na připojení na příslušná media, reaguje v souladu s návodem a nevykazuje žádná chybová hlášení. Zaškolení obsluhy CESK provádí při předání předmětu koupě, Kupující je povinen zajistit přítomnost těchto osob pro proškolení.

5. Předání a převzetí předmětu koupě Kupující stvrzuje podpisem dodacího listu. Do tohoto listu je Kupující oprávněn uvést vady, které při převzetí předmětu koupě zjistil a CESK uvede termín jejich odstranění. Kupující je oprávněn odmítnout převzít pouze ta zařízení, která vykazují vady bránící jejich užívání. Jestliže Kupující odmítne v rozporu s tímto článkem dodací list podepsat a předmět koupě převzít, je CESK oprávněn předmět koupě z místa plnění odvézt zpět do svého sídla, a to na náklady Kupujícího (výše nákladů odpovídá nákladům uvedeným v ust. čl. III. odst. 12 – náklady na dopravu a demontáž).

6. Odmítne-li Kupující při dodání předmětu koupě dle tohoto článku provedení montáže, zkoušky funkčnosti nebo zaškolení obsluhy, přestože byla sjednána, neposkytuje CESK na takto předaný předmět koupě záruku dle těchto VOP, výše kupní ceny se nemění. Objedná-li Kupující montáž, zkoušku funkčnosti nebo zaškolení obsluhy dodatečně po předání předmětu koupě, zavazuje se uhradit CESKu cenu těchto služeb dle ceníku CESKu platného ke dni objednávky těchto služeb. Dodatečným provedením montáže, zkoušky funkčnosti nebo zaškolení obsluhy záruka na předmět koupě nevzniká, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

7. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího podpisem dodacího listu.

Článek VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit velhůtě 14ti dnů ode dne, kdy převzal zboží. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat CESKu nejpozději poslední den lhůty. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla CESKu či prostřednictvím Formuláře pro odstoupení. CESK bez zbytečného odkladu potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení.

2. Spotřebitel je povinen zaslat či osobně předat CESKu zboží, jež bylo předmětem kupní smlouvy, a to do 14 dnů od odstoupení. Zboží není třeba vracet v původním obalu, CESK to však doporučuje, neboť tyto obaly jsou konstruovány tak, aby nedošlo k mechanickému poškození zboží při přepravě. Spotřebitel odpovídá CESKu za poškození zboží a tím i snížení jeho hodnoty tehdy, jestliže s ním nakládal jinak, než je jeho obvyklé používání s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

3. CESK vrátí spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým od něj kupní cenu přijal, pokud se strany nedohodly jinak. CESK není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo než spotřebitel prokáže, že zboží CESKu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil při koupi zboží jiný než nejlevnější způsob dodání, vrátí CESK spotřebiteli náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na navrácení zboží nese spotřebitel. CESK je oprávněn si na vrácení kupní ceny započíst výši škody, která mu vznikla poškozením zboží a snížením jeho hodnoty ze strany spotřebitele.

4. Spotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě:

 • že, jejím předmětem je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu a je nezávislá na vůli podnikatele a k níž může dojít během lhůty k odstoupení od smlouvy,
 • že, jejím předmětem je dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30ti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravy a údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,
 • dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Práva Kupujícího - podnikatele odstoupit od uzavřené smlouvy jsou upravena v ust. § 2106 a § 2110 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující - podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží má vady a tyto vady jsou podstatným porušením smlouvy. Kupující- podnikatel nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jestliže věc nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (to neplatí pro případy uvedené v ust. § 2110 písm. a) – d) občanského zákoníku). Odstoupení musí být učiněno písemně. Při splnění zákonných podmínek doručením odstoupení CESKu kupní smlouva zaniká.

Článek VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. II. odst. 4 těchto VOP. Za vadu se považuje i plnění jiného předmětu koupě, než bylo sjednáno.

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou CESK způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti CESKu vzniklé z poskytnuté záruky za jakost tímto nejsou dotčeny.

3. Práva z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.  Jestliže jde o koupi již použitého zboží, platí lhůta 12 měsíců od převzetí zboží. Tyto práva spotřebiteli nenáleží, jestliže spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud ji sám způsobil.

4. Kupující je povinen předmět koupě prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se, zda nemá zjevné vady. Nároky Kupujícího z titulu odpovědnosti CESKu za zjevné vady zaniknou, nebude-li písemná reklamace zjevné vady doručena CESKu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Kupující prohlídkou zjistit.

5. V případě vady předmětu koupě způsobené vadným balením nebo jeho vadným zajištěním při jeho přepravě, za které odpovídá CESK, je Kupující povinen při reklamaci předložit Škodní protokol, který Kupující sepíše s přepravcem předmětu koupě. Protokol musí obsahovat popis škod a fotodokumentaci (fotografie, videozáznam) prokazující stav poškozeného předmětu koupě a obalů, v nichž byl přepravován, a podpis přepravce potvrzující skutečnosti uvedené v Protokolu, příp. jeho vyjádření. Bez předložení Škodního protokolu obsahujícího shora uvedené náležitosti, není CESK povinen uznat nárok Kupujícího z těchto vad.

6. Práva z odpovědnosti za skryté vady předmětu koupě je Kupující oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud je předmět koupě užíván v souladu s technickými předpisy, technickými normami a Kupující dodržuje stále podmínky pro provoz předmětu koupě uvedené v čl. V. odst. 2. VOP.

7. Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit v případě vad vzniklých:

 1. opotřebením a poškozením z běžného užívání;
 2. poškozením předmětu koupě v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny uvedenými v Technickém listu, Návodu k použití, Montážním listu a dalších pokynech dodaných Kupujícímu spolu s předmětem koupě, užíváním v rozporu s obecně známými a obvyklými způsoby používání, nadměrným zatížením;
 3. poškozením předmětu koupě způsobeným jeho znečištěním, nedodržením stanovených či obvyklých pracovních podmínek, nedodržením intervalů údržby, které byly výrobcem stanoveny, neprovedením Garančních prohlídek dle čl. VIII VOP;
 4. mechanickým poškozením nemajícím vliv na jeho řádné fungování;
 5. neodborným zásahem, protiprávním jednáním Kupujícího, jeho zaměstnanců či třetích osob (vandalismus, neoprávněné použití věci), neodbornou obsluhou nebo nevhodným provozním materiálem;
 6. zásahem vyšší moci.

8. Reklamaci/uplatnění nároků z vad předmětu koupě je Kupující povinen provést písemně a zaslat ji poštovní přepravou na adresu sídla či provozovny CESKu nebo e-mailem osobám odpovědným za Zákaznický servis CESKu nebo osobně v provozovně prodávajícího v Brně na ulici Jarní 44i.

9. Součástí reklamace je

 1. uvedení důvodu reklamace vč. dokumentace (fotografie, video)
 2. jak se vada projevuje,
 3. číslo faktury CESKu, v níž je reklamovaný předmět koupě uveden,
 4. jaké právo z odpovědnosti za vady si Kupující zvolil,
 5. označení osoby, která je za Kupujícího pověřena k jednání s CESKem ve věci reklamace.

10. Předmět koupě je Kupující povinen doručit do provozovny CESKu na své náklady v případě, kdy to jeho povaha umožňuje. Pracovník pověřený reklamací je přítomen na provozovně. O reklamaci uplatněné spotřebitelem osobně tento pracovník rozhodne neprodleně a vydá spotřebiteli potvrzení o reklamaci. V případě, že zboží bylo doručeno do provozovny CESKu prostřednictvím přepravní služby, rozhodne CESK o reklamaci spotřebitele nejpozději do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží a zašle mu doklad o reklamaci. V případě nejasností je reklamované zboží či předmětný díl zasílán k posouzení výrobci a tato skutečnost bude uvedena do reklamačního protokolu či spotřebiteli sdělena.

Vada je v případě uznání reklamace odstraněna v co nejkratší době, max. do 30ti dnů. Jestliže je k odstranění vady třeba objednat náhradní díly s delší dodací lhůtou, CESK o této skutečnosti spotřebitele informuje se sdělením termínu, kdy bude vada odstraněna.

11. Kupující je povinen uhradit CESKu veškeré účelně vynaložené náklady, které CESK vynaložil v souvislosti s reklamací vady předmětu koupě, jež byla Kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou CESK neuznal.

12. Po ukončení reklamačního řízení je zboží odesláno zpět Kupujícímu (v případě uznání reklamace na náklady CESKu) či si je Kupující vyzvedne na provozovně v Brně, na ulici Jarní 44i, volba je na Kupujícím. V případě, že si Kupující reklamované zboží nevyzvedne na provozovně CESKu, ačkoliv k tomu byl vyzván, je CESK oprávněn účtovat mu náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále je CESK oprávněn účtovat skladné v případě, kdy si Kupující nepřevzal zařízení od přepravce. Skladné je účtováno ve výši 50,-  Kč/den, a to od 10. dne, kdy se Kupující ocitne v prodlení.

13. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím reklamovaného zboží déle než 3 kalendářní měsíce, CESK je oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat. Před prodejem Kupujícího o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci v délce 1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí náhradní lhůty je CESK oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů. Výtěžek z prodeje přesahující vzniklé náklady CESKu zašle kupujícímu. Jestliže je zboží neprodejné, je CESK po předchozím upozornění Kupujícího a stanovení náhradního doby pro převzetí oprávněn zařízení ekologicky zlikvidovat.

14. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že CESK odpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou Kupujícímu vadou předmětu koupě nebo v souvislosti s ní nebo jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou újmu způsobenou jiným porušením svých povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu pouze do výše kupní ceny předmětu koupě.

15. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nepoužijí u předmětu koupě prodávaného za nižší cenu v případě vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení předmětu koupě způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého předmětu koupě na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou předmět koupě měl při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy předmětu koupě.

Článek VIII. GARANČNÍ PROHLÍDKY strojů na točenou zmrzlinu Frigomat (soft)  - pouze strojů koupených u CESKu jako nové, nepoužité

 1. Garanční prohlídky shora označených strojů je Kupující povinen provést vždy 1x ročně u strojů se sezonním provozem vždy po ukončení sezóny, nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
 2. Lhůty pro Garanční prohlídky počínají běžet dnem převzetí předmětu koupě.
 3. Garanční prohlídku je Kupující povinen u CESKu objednat v přiměřeném předstihu před uplynutím lhůty pro její provedení. Cenu za Garanční prohlídku včetně ceny za spotřebované náhradní materiály a výměny části zařízení hradí Kupující a je stanovena na základě ceníku CESKu - Kupujícímu je tato cena sdělena na vyžádání.
 4. Do Garanční prohlídky stroje náleží celková kontrola včetně výměny potřebných částí, které podléhají opotřebení.
 5. V případě, že Garanční prohlídka nebude objednána ve stanovené lhůtě a následně provedena, neodpovídá CESK za vady vzniklé jejím neprovedením a dále marným uplynutím této lhůty zaniká i záruka CESKu dle těchto VOP.
 6. CESK je oprávněn odmítnout provedení Garanční prohlídky předmětu koupě, u něhož Kupující dosud neuhradil veškeré pohledávky CESKu související s tímto předmětem koupě, a to až do doby, než budou tyto pohledávky beze zbytku uhrazeny. Odmítnutím Garanční prohlídky nedochází k prodloužení lhůty a termínu, do něhož má být Garanční prohlídka provedena.

Článek IX. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Poskytnutím záruky za jakost se CESK zavazuje, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý k použití pro určený účel (pokud není určen účel koupě, pak pro účel obvyklý).
 2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě ze strany Kupujícího, případně dnem, kdy se Kupující ocitl v prodlení s převzetím předmětu koupě.
 3. Vady, které Kupující zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u CESKu písemně, v listinné formě na adresu sídla/provozovny CESKu nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Oznámení vady je současně výzvou k jejímu odstranění. Písemné oznámení vady musí obsahovat co nejpřesnější popis vady a jejích projevů.
 4. Při poruše předmětu koupě (jeho části) je Kupující povinen jej odstavit z provozu. V případě, že tak Kupující neučiní a užíváním vadného zařízení dojde k jeho poškození, záruka se na takovou vadu nevztahuje.
 5. Reklamovaný předmět koupě je Kupující povinen doručit do provozovny CESKu na své náklady v případě, kdy to jeho povaha umožňuje.
 6. CESK se zavazuje zahájit odstranění vad bez zbytečného odkladu a vady odstranit co nejdříve v přiměřené, technicky možné lhůtě. Záruční servis může být prováděn pouze odbornými techniky CESKu nebo jejich smluvními partnery.
 7. Náklady na odstranění vady v základní záruční době nese CESK, Kupující nese náklady na doručení vadné věci do provozovny CESKu dle odst. 5. tohoto článku a náklady na spotřebované náplně zařízení (zmrzlinová směsi, směsi pro výrobu ledové tříště, apod.).
 8. Záruka se automaticky prodlužuje o dobu, kdy bylo zařízení z důvodů záruční opravy mimo provoz. Kupující bere na vědomí, že v případě poruchy zařízení není CESK povinen uhradit mu vzniklou škodu včetně ušlého zisku.
 9. Jakákoliv porucha předmětu koupě nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit v plné výši kupní cenu.
 10. Kupující je povinen CESKu v záruční době a na základě písemné žádosti umožnit kontrolu úrovně a kvality obsluhy předmětu koupě.
 11. Pokud CESK prokáže, že za vady neodpovídá, je Kupující povinen CESKu uhradit ceny za provedenou opravu a cenu za nově dodané díly, a to dle aktuálně platného ceníku CESKu.
 12. Záruka se nevztahuje na díly, které svou povahou a užitím podléhají předčasnému opotřebení (např.: gumová a silikonová těsnění, kroužky, pojistky, apod.).
 13. Poskytnutá záruka se nevztahuje na:
  1. opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním;
  2. poškození předmětu koupě v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny uvedenými v Technickém listu, Návodu k použití, Montážním listu a dalších pokynech dodaných Kupujícímu spolu se předmětem koupě, užíváním v rozporu s obecně známými a obvyklými způsoby používání, nadměrným zatížením;
  3. Poškození předmětu koupě způsobeným jeho znečištěním, nedodržením stanovených či obvyklých pracovních podmínek, nedodržením intervalů údržby, které byly výrobcem stanoveny, neprovedením Garančních prohlídek dle čl. VII. VOP;
  4. mechanické poškození předmětu koupě nemající vliv na jeho řádné fungování;
  5. vady a poškození způsobené neodborným zásahem;
  6. vady a poškození způsobené protiprávním jednáním Kupujícího, jeho zaměstnanců či třetích osob (vandalismus, neoprávněné použití věci);
  7. vady způsobené neodbornou obsluhou nebo nevhodným provozním materiálem;
  8. vady způsobené zásahem vyšší moci.
 14. Poskytnutá záruka zaniká:
  1. jestliže se Kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, jejího doplatku či splátky, a to 14. dnem prodlení,
  2. odstoupením ze strany CESKu v souladu s těmito VOP,
  3. marným uplynutím lhůty pro objednání garanční prohlídky strojů na točenou zmrzlinu Frigomat dle čl. VIII. odst. 6 VOP.

Článek X. ZÁKLADNÍ ZÁRUKA, PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

 1. Není-li sjednáno jinak, CESK poskytuje na předmět koupě (nebo na jednotlivé movité věci tvořící předmět koupě) Základní záruku v délce stanovenou výrobcem.
 2. Na základě poskytnuté Základní záruky CESK provede opravu vadného zařízení, opravu či výměnu vadné součástky. V rámci Základní záruky CESK neprovádí výměnu celého zařízení za nové.
 3. Jestliže je to sjednáno v Písemné Kupní smlouvě, poskytuje CESK Kupujícímu  v případě strojů na točenou zmrzlinu Frigomat Prodlouženou záruku v trvání 12 měsíců, která počíná běžet ode dne řádného ukončení Základní záruky, přičemž podmínkou je řádné provedení Garanční prohlídky CESKem dle čl.VIII. těchto VOP. Za stejných podmínek může být na tyto stroje poskytnuta Prodloužená záruka ještě jednou a to opět v délce trvání 12 měsíců.
 4. V případě předčasného ukončení Základní záruky z důvodů na straně Kupujícího či v případě, že Základní záruka vůbec nevznikla, nevznikne ani Prodloužená záruka.
 5. Prodlouženou záruku CESK poskytuje výhradně na jednotlivé vyměnitelné díly/vyměnitelné součástky předmětu koupě. Vady jednotlivých vyměnitelných dílů/součástek jsou v době Prodloužené záruky odstraňovány pouze provedením opravy nebo výměnou vadného vyměnitelného dílu/součásti.

Článek XI. VYŠŠÍ MOC

 1. Za okolnosti vylučující odpovědnost za škodu se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (dále též „vyšší moc“). Za okolnosti vylučující odpovědnost za škodu považují smluvní strany zejména živelné pohromy, přírodní katastrofy a válečné konflikty, epidemie, vydání či nevydání rozhodnutí orgánu veřejné správy o dlouhodobém omezení provozu povinné osoby (omezení přesahující 14 po sobě jdoucích dnů). Stávky, výluky, krátkodobé zpoždění dodávek od subdodavatelů ani vysoké mrazy vyšší moc nezakládají.
 2. Kterákoli ze stran smlouvy je oprávněna písemně oznámit druhé smluvní straně do 7 (sedmi) pracovních dní od okamžiku vzniku vyšší moci existenci okolnosti vylučující odpovědnost. Neoznámí-li smluvní strana vyšší moc druhé smluvní straně ve lhůtě uvedené v předchozí větě, ztrácí právo dovolávat se okolnosti vyšší moci.
 3. Není-li prodávající schopen v důsledku vyšší moci dodat předmět koupě v dohodnutém termínu dodání, prodlužuje se termín dodání o dobu trvání překážky vyšší moci.
 4. Trvá-li okolnost vyšší moci delší dobu než 60 dní, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že porušení smlouvy nastalo v důsledku okolnosti vyšší moci, strany nemají právo na náhradu škody.
 6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

Článek XII. STÍŽNOSTI SPOTŘEBITELE, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. V případě jakékoliv stížnosti se spotřebitel může obrátit na CESK prostřednictvím jeho pevné telefonní linky či písemně zasláním listovní zásilky do sídla či provozovny CESKu i prostřednictvím elektronické pošty.
  Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, dále na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Českou obchodní inspekci.
  Spotřebitel je oprávněn v případě, že dojde mezi ním a CESKem ke vzniku spotřebitelského sporu, který nebude mezi stranami vyřešen na základě dohody, podat návrh na mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu.
 2. Subjektem oprávněným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporu či podání návrhu lze získat na adrese:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  e-mail: adr@coi.cz (mailto: adr@coi.cz)
  web:  adr.coi.cz  (http://adr.coi.cz/)

 3. Dále může spotřebitel pro mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu s CESKem využít Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line. Tato Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.
 4. Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line byla spuštěna k 15. 2. 2016
  a spotřebitel k ní získá přístup na této adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/  (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Článek XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Hmotným a procesním právem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem, se řídí jak tyto VOP, tak práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou těmito VOP výslovně upravena, jakož i právní vztahy a právní jednání ze smluv uzavřených na základě těchto VOP.
 2. Tyto VOP jsou sepsány v českém jazyce, který je rozhodný pro výklad obsahu těchto VOP.
 3. Nesjednají-li si strany jinak, je v případě Kupujícího- podnikatele místně příslušným pro řešení sporů vyplývajících z jejich smluvního vztahu Městský soud v Brně ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni okresní soud a Krajský soud v Brně ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni krajský soud. Příslušnost Městského soudu v Brně/Krajského soudu v Brně je sjednána jako výlučnou, Kupující – podnikatel není oprávněn podat žalobu u obecně příslušného soudu.
 4. V souladu s nařízením Brusel I bis platí, že v případě sporu s mezinárodním prvkem se veškeré spory  mezi Kupujícím a Ceskem vzniklé z kupní smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy, a to podle českého práva. Místní příslušnost pak je určena dle odst. 3 tohoto článku.
 5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení Občanského zákoníku, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 6. Prodejní/obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly CESKem výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči CESKu neúčinné, není-li jiné písemné dohody mezi stranami. Jestliže řeší kolizi ujednání prodejních či obchodních podmínek také prodejní/obchodní podmínky Kupujícího, platí, že mají vždy přednost tyto VOP.
 7. Písemnost je doručena:
  1. v listinné podobě 5. dnem poté, co byla dána k poštovní přepravě subjektu, který má oprávnění k poštovní přepravě zásilek,
  2. v elektronické podobě 5. dnem poté co byla z e-mailové adresy odesílatele písemnost odeslána, či 5. dnem poté, co byla písemnost doručena do datové schránky příjemce.
   Na doručení nemá vliv to, zda ji adresát převzal či nikoliv.
 8. V souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku se v případě Kupujícího - podnikatele nepoužije ustanovení o adhezních smlouvách (§1798 - §1800 Občanského zákoníku).
Copyright CESK 2024  |  Mapa webu