Aktualita

Přijďte

Přijďte si prohlédnout novinky na zmrzlinovou sezónu 2024

Jako každý rok jsme si pro vás připravili několik prezentací novinek po ČR i SK.

15. 4. 2020

Přehled opatření souvisejících s koronavirem

Článek shrne opatření vlády v souvislosti s koronavirem – projdeme si opatření, která se vztahují pro OSVČ i pro podnikatele, možnosti půjček pro podnikatele a opatření ohledně veškerých výdajů. Projdeme si informace GFŘ pro daňové poplatníky i aktualizované pokyny GFŘ ohledně promíjení pokut a daní v souvislosti s koronavirem. Podíváme se i na změny v zákoně o DPH platné od 1. 5. 2020

Přehled opatření navržených vládou

1. Přehled opatření  Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství:

 • podání daňových přiznání k dani z příjmů FO i PO do 1.7.2020 bez sankcí
 • podání KH společně s DPH bez sankcí – tj. využití stávajícího znění Daňového řádu, kdy mohu podat daňové tvrzení do 5 dnů „beztrestně“ – rozšířeno i na KH, zaplacení daně do 4 dnů!
 • prominutí úroku za pozdní zaplacení daně – nutnost prokázat souvislost s koronavirem
 • zrušení správních poplatků za žádosti ( oboje do 31.7.2020)
 • zrušení povinné evidence tržeb pro všechny! po celou dobu nouzového stavu a dále další tři měsíce bez sankcí a kontrol, pro nové poplatníky (pro 3.a 4. vlnu to znamená odklad  zahájení evidování)
 • zrušení povinnosti platby záloh na silniční daň k 15.4. a 15.7.2020 ( pokud chci platit, tak mohu)
 • zrušení povinnost platby záloh na daň z příjmů k 15.6.2020
 • plošné prominutí pokuty za pozdně podané DP k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdně zaplacenou daň nebo zálohu na  daň
 • zpětné uplatnění ztráty v roce 2020 do roků 2019 nebo 2018 – lze tím získat vratku od FS

Další informace na webu finanční správy

 

2. Opatření v oblasti sociální a zdravotní pro OSVČ

 • posunutí termínu pro podání přehledů za rok 2019  na 3.8.2020 – SP i ZP ( zatím VZP, OZP, VoZP a ZPMV)
 • od března do srpna nemusí OSVČ hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a bude jim pak odpuštěno až při podání přehledů za rok 2020 šest záloh ve výši minimálních záloh
 • vyplácení OČR pro OSVČ na děti do 13 let, pouze jednomu z manželů, denní částka 424 Kč- vyplácí živnostenský úřad na základě žádost zaslané elektronicky viz odkaz :

 

Postup pro podání žádostí: Novinky v oblasti daní v souvislosti s koronavirem

1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh( potvrzení školy a čestné prohlášení poplatníka – OSVČ na hlavní činnost, nikdo njiný nečerpá atd.) na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“.

Odkaz na žádost: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Další informace najdete na webu MPO.  

 

3. Ošetřovné pro zaměstnance

 • prodloužení doby vyplácení OČR pro zaměstnance na celou dobu zavřených škol pro děti do 13 let se zpětnou účinností od počátku vyhlášení nouzového stavu ( 12.3.2020) -  zaměstnanec podá doklad o OČR potvrzený školním zařízením svému zaměstnavateli, který je hromadně odešle ČSSZ vždy po skončení příslušného měsíce – takže první za období 12.-31.3.2020.

 

4. Program ANTIVIRUS pro zaměstnavatele

Od 1.dubna s účinností za březen 2020

 • proplácení mezd zaměstnancům v karanténě ve výši 60 % mzdy – stát proplácí celou částku
 • proplacení mzdy zaměstnancům, kteří nemohou pracovat z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele kvůli protikrizovým opatřením vlády  - zaměstnavatel vyplácí 100% , stát hradí 80 % této částky
 • proplacení náhrady mzdy zaměstnavatelům, kde nejméně 30% zaměstnanců je v karanténě – zaměstnavatel vyplácí 100% mzdy, stát hradí 80% této částky
 • proplacení náhrady mzdy u zaměstnavatelů, kteří nemohou pracovat kvůli zastavením dodávek od subdodavatelů – zaměstnavatel vyplácí 80% mzdy, stát hradí 50% této částky
 • proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům u zaměstnavatelů, kteří nemohou pracovat z důvodu propadu poptávky po službách atd. v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele  - zaměstnavatel proplácí 60% mzdy, stát hradí 50% této částky

Dne 6.4.2020 bylo  spuštěno přebírání žádostí zaměstnavatelů o zařazení do Programu Antivirus a je možné vyplňovat žádosti.          

Po schválení žádosti a zpracování náhrad mezd se podává vyúčtování – bude přístupno na tomto odkazu dne 9.4.:  https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani

Další informace najdete v podrobném manuálu k Programu ANTIVIRUS.

 

5. Bezúročné půjčky

 • COVID I  - program již vyčerpán, poskytuje ČMZRB – pro „ velké“ zaměstnavatele
 • COVID II -  v přípravě i pro drobné podnikatele bezúročné půjčky bez dolního limitu – spuštěno 2.4. zatím pouze pro podnikatele mimo hlavní město Prahu (z fondů EU)´
 • Je připravován COVID III jednak pro pražské firmy a také další pro drobné podnikatele bez omezení dolní hranice.

Veškeré informace najdete na portálu MPO, kde najdete na hlavní straně přímo rozcestník k jednotlivým oblastem, které potřebujete řešit.   

 

Opatření pro firmy

 

COVID II –  úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením na 5 mld. Kč), což umožní zaručit úvěry přes 20 mld. Kč.

- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

- na pořízení a financování zásob

- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- příjem žádostí od 2. 4. 2020

- finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč- záruka je bez poplatků

- výše úvěru až 15 mil. Kč

- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

- délka ručení až 3 roky

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3. Výzvy (příloha bude finalizována zítra). Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat

- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020

- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020

- příjemce MSP

- míra podpory 50 %

- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID 19, alokace 200 mil. Kč

- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe. 

- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

- příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)

- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace

 

Prodloužení termínů výzev OP PIK

- prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.

https://www.agentura-api.org/

 

Liberační daňový balíček I.

 

- daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

- nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

- v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

 

- Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout další pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s COVID 19

Více informací:

https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)

 

Liberační daňový balíček II.

 

- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

- pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.

- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. (uvažuje se o úplném zrušení této daně)

- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

Vice informací:  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Program Antivirus

Náhrada mez a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy

PVZ = průměrný výdělek zaměstnance

ZP=zákoník práce

 

Více informací:

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.

Více informací zde:

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe

Dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID 19.

Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

Příjemci pouze MSP

50% dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER, čl. 28 a 29 (osobní náklady, odpisy, další přímé náklady, režie atd.). Navíc do výše 25% rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projektem, nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti, drobné investice, marketing atd.)

 

 

 

Opatření OSVČ

 

Opatření/Program

Typ výdaje/Kompenzační opatření

Podmínky

Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ

- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 424 Kč za každý den OČR

- žádost je nutné vyplnit na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

- OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID 19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

- uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID 19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

- o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

- program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

www.mpo.cz/osetrovneosvc

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

- za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za 6 měsíců

- ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021

- stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce březen a srpen v celkové výši 29 376 Kč

COVID II –  úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením na 5 mld. Kč), což umožní zaručit úvěry přes 20 mld. Kč.

- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

- na pořízení a financování zásob

- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- příjem žádostí od 2. 4. 2020  

- finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč- záruka je bez poplatků

- výše úvěru až 15 mil. Kč

- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

- délka ručení až 3 roky

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč.

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3. Výzvy (příloha bude finalizována zítra). Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat

- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020.

- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020.

- příjemce MSP

- míra podpory 50 %

- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID 19, alokace 200 mil. Kč.

- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe. 

- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

 

- příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)

- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.

 

Prodloužení termínů výzev OP PIK

- Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.

https://www.agentura-api.org/

 

Liberační daňový balíček I.

 

- Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

- nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

- v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout další pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s COVID 19

Více informací: https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)

 

Liberační daňový balíček II.

 

- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

- pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.

- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. (uvažuje se o úplném zrušení této daně)

- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

 

 

Vice informací:  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Program Antivirus, též mohou využít OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky

Náhrada mezd a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy

PVZ = průměrný výdělek zaměstnance

ZP= zákolník práce

 

Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Program

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.

Více informací zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Program

 

 

  

Využijte cukrářskou poradnu 

Pokud máte otázky, můžete využít naši cukrářskou poradnu.

 

Další články

Dny otevřených dveří s Almecem 2024

11. 2. 2024
Srdečně vás zveme na akci nabitou novinkami ze světa zmrzliny, cukrařiny a pekařiny , kterou pořádáme ve spolupráci s firmou Almeco .

Prezentace novinek na zmrzlinovou sezónu s Adria Gold 2024

1. 2. 2024
Srdečně vás zveme na prezentaci zmrzlinářských a cukrářských novinek pro rok 2024, kterou pořádáme ve spolupráci s Adria Gold.

3D virtuální prohlídka prodejny a školicí místnosti

27. 10. 2023
Zajímá vás, jak to u nás v CESK u vypadá? Můžete se projít naší virtuální prohlídkou  z pohodlí domova. Rádi vás ale také uvidíme...

Cukrářský a pekařský seminář s Helenou Fléglovou, Antoniem Carlinim a Tomášem Leciánem

26. 10. 2023
Rádi bychom Vás pozvali na cukrářský a pekařský seminář , kde se můžete těšit na ukázky a tipy z praxe od Heleny Fléglové , Antonia...
Copyright CESK 2024  |  Mapa webu