Aktualita

Od

Od 1. 7. nová otevírací doba provozovny

Vážení zákazníci,   od 1. 7. upravujeme otevírací dobu naší provozovny v Brně :    Po - Čt   8:00 - 17:00,  Pá  8:00 - 15:00.   Děkujeme ...

15. 4. 2020

Přehled opatření souvisejících s koronavirem

Článek shrne opatření vlády v souvislosti s koronavirem – projdeme si opatření, která se vztahují pro OSVČ i pro podnikatele, možnosti půjček pro podnikatele a opatření ohledně veškerých výdajů. Projdeme si informace GFŘ pro daňové poplatníky i aktualizované pokyny GFŘ ohledně promíjení pokut a daní v souvislosti s koronavirem. Podíváme se i na změny v zákoně o DPH platné od 1. 5. 2020

Přehled opatření navržených vládou

1. Přehled opatření  Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství:

 • podání daňových přiznání k dani z příjmů FO i PO do 1.7.2020 bez sankcí
 • podání KH společně s DPH bez sankcí – tj. využití stávajícího znění Daňového řádu, kdy mohu podat daňové tvrzení do 5 dnů „beztrestně“ – rozšířeno i na KH, zaplacení daně do 4 dnů!
 • prominutí úroku za pozdní zaplacení daně – nutnost prokázat souvislost s koronavirem
 • zrušení správních poplatků za žádosti ( oboje do 31.7.2020)
 • zrušení povinné evidence tržeb pro všechny! po celou dobu nouzového stavu a dále další tři měsíce bez sankcí a kontrol, pro nové poplatníky (pro 3.a 4. vlnu to znamená odklad  zahájení evidování)
 • zrušení povinnosti platby záloh na silniční daň k 15.4. a 15.7.2020 ( pokud chci platit, tak mohu)
 • zrušení povinnost platby záloh na daň z příjmů k 15.6.2020
 • plošné prominutí pokuty za pozdně podané DP k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdně zaplacenou daň nebo zálohu na  daň
 • zpětné uplatnění ztráty v roce 2020 do roků 2019 nebo 2018 – lze tím získat vratku od FS

Další informace na webu finanční správy

 

2. Opatření v oblasti sociální a zdravotní pro OSVČ

 • posunutí termínu pro podání přehledů za rok 2019  na 3.8.2020 – SP i ZP ( zatím VZP, OZP, VoZP a ZPMV)
 • od března do srpna nemusí OSVČ hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a bude jim pak odpuštěno až při podání přehledů za rok 2020 šest záloh ve výši minimálních záloh
 • vyplácení OČR pro OSVČ na děti do 13 let, pouze jednomu z manželů, denní částka 424 Kč- vyplácí živnostenský úřad na základě žádost zaslané elektronicky viz odkaz :

 

Postup pro podání žádostí: Novinky v oblasti daní v souvislosti s koronavirem

1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh( potvrzení školy a čestné prohlášení poplatníka – OSVČ na hlavní činnost, nikdo njiný nečerpá atd.) na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“.

Odkaz na žádost: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Další informace najdete na webu MPO.  

 

3. Ošetřovné pro zaměstnance

 • prodloužení doby vyplácení OČR pro zaměstnance na celou dobu zavřených škol pro děti do 13 let se zpětnou účinností od počátku vyhlášení nouzového stavu ( 12.3.2020) -  zaměstnanec podá doklad o OČR potvrzený školním zařízením svému zaměstnavateli, který je hromadně odešle ČSSZ vždy po skončení příslušného měsíce – takže první za období 12.-31.3.2020.

 

4. Program ANTIVIRUS pro zaměstnavatele

Od 1.dubna s účinností za březen 2020

 • proplácení mezd zaměstnancům v karanténě ve výši 60 % mzdy – stát proplácí celou částku
 • proplacení mzdy zaměstnancům, kteří nemohou pracovat z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele kvůli protikrizovým opatřením vlády  - zaměstnavatel vyplácí 100% , stát hradí 80 % této částky
 • proplacení náhrady mzdy zaměstnavatelům, kde nejméně 30% zaměstnanců je v karanténě – zaměstnavatel vyplácí 100% mzdy, stát hradí 80% této částky
 • proplacení náhrady mzdy u zaměstnavatelů, kteří nemohou pracovat kvůli zastavením dodávek od subdodavatelů – zaměstnavatel vyplácí 80% mzdy, stát hradí 50% této částky
 • proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům u zaměstnavatelů, kteří nemohou pracovat z důvodu propadu poptávky po službách atd. v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele  - zaměstnavatel proplácí 60% mzdy, stát hradí 50% této částky

Dne 6.4.2020 bylo  spuštěno přebírání žádostí zaměstnavatelů o zařazení do Programu Antivirus a je možné vyplňovat žádosti.          

Po schválení žádosti a zpracování náhrad mezd se podává vyúčtování – bude přístupno na tomto odkazu dne 9.4.:  https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani

Další informace najdete v podrobném manuálu k Programu ANTIVIRUS.

 

5. Bezúročné půjčky

 • COVID I  - program již vyčerpán, poskytuje ČMZRB – pro „ velké“ zaměstnavatele
 • COVID II -  v přípravě i pro drobné podnikatele bezúročné půjčky bez dolního limitu – spuštěno 2.4. zatím pouze pro podnikatele mimo hlavní město Prahu (z fondů EU)´
 • Je připravován COVID III jednak pro pražské firmy a také další pro drobné podnikatele bez omezení dolní hranice.

Veškeré informace najdete na portálu MPO, kde najdete na hlavní straně přímo rozcestník k jednotlivým oblastem, které potřebujete řešit.   

 

Opatření pro firmy

 

COVID II –  úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením na 5 mld. Kč), což umožní zaručit úvěry přes 20 mld. Kč.

- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

- na pořízení a financování zásob

- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- příjem žádostí od 2. 4. 2020

- finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč- záruka je bez poplatků

- výše úvěru až 15 mil. Kč

- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

- délka ručení až 3 roky

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3. Výzvy (příloha bude finalizována zítra). Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat

- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020

- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020

- příjemce MSP

- míra podpory 50 %

- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID 19, alokace 200 mil. Kč

- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe. 

- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

- příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)

- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace

 

Prodloužení termínů výzev OP PIK

- prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.

https://www.agentura-api.org/

 

Liberační daňový balíček I.

 

- daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

- nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

- v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

 

- Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout další pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s COVID 19

Více informací:

https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)

 

Liberační daňový balíček II.

 

- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

- pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.

- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. (uvažuje se o úplném zrušení této daně)

- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

Vice informací:  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Program Antivirus

Náhrada mez a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy

PVZ = průměrný výdělek zaměstnance

ZP=zákoník práce

 

Více informací:

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.

Více informací zde:

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe

Dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID 19.

Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

Příjemci pouze MSP

50% dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER, čl. 28 a 29 (osobní náklady, odpisy, další přímé náklady, režie atd.). Navíc do výše 25% rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projektem, nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti, drobné investice, marketing atd.)

 

 

 

Opatření OSVČ

 

Opatření/Program

Typ výdaje/Kompenzační opatření

Podmínky

Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ

- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 424 Kč za každý den OČR

- žádost je nutné vyplnit na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

- OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID 19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

- uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID 19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

- o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

- program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

www.mpo.cz/osetrovneosvc

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

- za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za 6 měsíců

- ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021

- stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce březen a srpen v celkové výši 29 376 Kč

COVID II –  úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením na 5 mld. Kč), což umožní zaručit úvěry přes 20 mld. Kč.

- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

- na pořízení a financování zásob

- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- příjem žádostí od 2. 4. 2020  

- finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč- záruka je bez poplatků

- výše úvěru až 15 mil. Kč

- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

- délka ručení až 3 roky

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč.

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3. Výzvy (příloha bude finalizována zítra). Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat

- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020.

- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020.

- příjemce MSP

- míra podpory 50 %

- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID 19, alokace 200 mil. Kč.

- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe. 

- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

 

- příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)

- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.

 

Prodloužení termínů výzev OP PIK

- Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.

https://www.agentura-api.org/

 

Liberační daňový balíček I.

 

- Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

- nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

- v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout další pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s COVID 19

Více informací: https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)

 

Liberační daňový balíček II.

 

- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

- pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.

- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. (uvažuje se o úplném zrušení této daně)

- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

 

 

Vice informací:  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Program Antivirus, též mohou využít OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky

Náhrada mezd a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy

PVZ = průměrný výdělek zaměstnance

ZP= zákolník práce

 

Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Program

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.

Více informací zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Program

 

 

  

Využijte cukrářskou poradnu 

Pokud máte otázky, můžete využít naši cukrářskou poradnu.

 

Další články

Jak vybrat stroj na točenou zmrzlinu

11. 8. 2020
Vlastníte cukrárnu či kavárnu a zvažujete dokoupení zmrzlinového stroje na točenou zmrzlinu? V tomto článku vám dáme tipy podle čeho stroj...

Jak vybrat zmrzlinový stroj

17. 7. 2020
Léto je dlouho očekávané období, ze kterého mají radost nejen milovníci zmrzliny, ale také majitelé zmrzlinových stánků či cukráren, pro které...

Cukrářská poradna

3. 7. 2020
Zájímá vás jak rozjet novou cukrárnu a co vše k tomu potřebujete? Jak můžete vyrábět nejlepší zmrzlinu nebo neodolatelné zákusky? Zeptejte se na...

Ledová tříšť jak ji neznáte

23. 6. 2020
Ledová tříšť naprosto neodmyslitelně patří k teplým letním dnům. Svými výraznými barvami spolehlivě přitáhne dětské zákazníky, ale co dospělí?
Copyright CESK 2020  |  Mapa webu